Omslach de Moanne nr. 7

de Moanne nr. 7 komt der oan

Frije tiid
13 desimber 2019
Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. Send in the literature dus. Rûn 21 desimber by alle abonnees op ‘e matte en yn de losse ferkeap te krijen fia de boekhannel.

Nijsgjirrich? Besjoch alfêst de ynhâldsopjefte fia: https://www.demoanne.nl/numer-7-4/.