Der is wer in nije heit&mem

Frije tiid
20 juny 2019
In moai nij simmernûmer is fan de parse rôle. Yn it blêd fynst dit kear û.o. artikelen oer de doula, Hindrik van der Meer, de bernefysioterapeut, grutte gesinnen, de Simke Kloostermanpriis en de skoaltún. 

Sjoch op heitenmem.nl wêr’st it tydskrift -fergees – krije kinst of hoe’st it online bestelle kinst. Ek mei fragen, opmerkings, suggesjes bist dêr te plak!