Der is wer in nije ‘Moanne’

Frije tiid
21 desimber 2018
Der is wer in nije ‘Moanne’! Mei ynterviews, kollums, krystferhalen en tal fan oare prachige bydragen fan û.o.: Jacob van Essen, Tom van Huisstede, Karen Bies, Douwe de Bildt, Anne Feddema, Marlies Stoter, Theo van der Veer, Thomas Azier, Kester Freriks, Tjibbe Hooghiemstra, Arjan Hut, Bartle Laverman, Elske Schotanus, Claudia Woolgar, Bert de Jong, Ad Peek, Jaap Krol, Baukje Zijlstra, Lida Dijkstra, Josse de Haan, Edwin de Groot, Reitze Jonkman, Arjen Versloot, Marita de Jong, Manuela Klerkx, Oscar van Gelderen, Tatiana Pratley en noch folle mear.... Hast 'm út? Lês dan fierder op demoanne.nl. Abonnee bist trouwens al fanôf mar €10,00! Lekker lêze en alle goeds foar 2019!