Dit is de Afûk BoekeTIP10 fan july

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 july 2024
Ek dizze moannen wer 10 titels yn de Afûk BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear of minder as nûmer 10. Dêrom neame wy it ek de TIP10 en net de TOP10. Ek foar de moanne july ha wy wer in moaie seleksje makke!

Sjoch yn ús websjop hokker titels dizze moanne yn ús BoekeTIP10 steane of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Yn de Afûkwinkel en -websjop fynst altyd it grutste én moaiste assortimint boeken en kado-artikels yn en oer it Frysk en Fryslân, foar alle leeftiden.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar july:

1) Redbad
2) Simmerboek
3) Rijk, maar niet in geld
4) Bern op ‘e romte
5) Orpah
6) Van de vrijheid en de Fries
7) Joazefine fiert fakânsje
8) Door het oog van de naald
9) De simmerske Fanfare fan 1958
10) Van Tjepkema tot Welgelegen