Op inisjatyf fan Boeken fan Fryslân is der elke earste dei fan de moanne in nij aksjeboek. It aksjeboek is dan de hiele moanne mei koarting te keap yn de boekhannels. Sjoch foar it aktuele aksjeboek op de website fan it Boek fan de Moanne.