Fryske spultsjes spylje op dyn telefoan of tablet? Dat kin fansels ek. Op heit&mem fynst in oersjoch fan it oanbod. De measte spultsjes binne fergees. In moai oersjoch fan taalhelp-apps en games foar jong en âld fynst ek op www.taalhelp.frl. In lytse greep út it oanbod:

Tomke-app mei ferhaaltsjes, filmkes en spultsjes (1+).  Foar iPad en Androïd.

Myn earste wurdsjes (4+). Wurden leare yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Foar  iPad en Androïd.

Gamefrysk (7+). Seis spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’,  ‘astronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel gaadlik foar folwoeksenen om it Frysk skriuwen te learen. Foar iPad en Androïd.