Fryske spultsjes spylje op dyn telefoan of tablet? Dat kin fansels ek. Op heit&mem fynst in oersjoch fan it oanbod. De measte spultsjes binne fergees. In moai oersjoch fan taalhelp-apps en games foar jong en âld fynst ek op www.taalhelp.frl. In lytse greep út it oanbod:

Tomke-app mei ferhaaltsjes, filmkes en spultsjes (1+).  Foar iPad en Androïd.

Myn earste wurdsjes (4+). Wurden leare yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Foar  iPad en Androïd.

Gamefrysk (7+). Seis spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’,  ‘astronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel gaadlik foar folwoeksenen om it Frysk skriuwen te learen. Foar iPad en Androïd.

Brief foar de Kening is in app foar (jong)folwoeksenen om boartsjendewei de útspraak fan it Frysk te oefenjen. Leechdrompelich sels oan ’e gong! Gratis en fergees del te laden yn de stores. Foar iPad en Androïd.