Frysk lêsbefoarderingsprojekt ‘LêsNo’ as ‘LeesWaar’ troch hiel Nederlân beskikber

Boeken fan Fryslan Leare & ûnderwiis
17 desimber 2021
'LeesWaar' is in nij transmediaal lêsbefoarderingsprogramma dat jongerein yn it earste skoaljier fan it fuortset ûnderwiis stimulearret om in boek te lêzen en sa it plezier fan lêzen te fergrutsjen. Nei seis suksesfolle edysjes yn Fryslân (mei rom 4.000 dielnimmende learlingen yn 2021) is it programma no ek foar earsteklassers yn de rest fan Nederlân beskikber.

“Om ook talmende leerlingen te verleiden tot lezen, is een vlogserie ontwikkeld met bijbehorend boek, dat gratis voor elke deelnemer beschikbaar is. Bij het boek wordt (gratis) lesmateriaal aangeboden dat door docenten Nederlands in drie lessen in de klas kan worden behandeld. Ook is door Omrop Fryslân een vlogserie ontwikkeld, ‘Jennifer Stript’, die op YouTube te bekijken is. Via WhatsApp en sociale media kunnen jongeren vragen stellen aan de hoofdpersoon, waardoor het programma een extra dimensie krijgt en aansluit op hun belevingswereld én mediale keuzes.”

‘LeesWaar’ wurdt útfierd troch Passionate Bulkboek. It is basearre op it Fryske projekt LêsNo en is ûntwikkele yn gearwurking mei Afûk, Fers, Cedin, Stichting Lezen en Omrop Fryslân. It programma wurdt stipe troch provinsje Fryslân, Stichting Lezen en De Versterking.

Mear ynformaasje oer LêsNo en LeesWaar fynst op respektivelik  www.lesno.nl en www.lezen.nl.