Foto: argyf heit&mem – foarlêsmoarn yn de Afûkwinkel

heit&mem foarlêsmoarn grut sukses

Frije tiid
26 jannewaris 2019
Trije kear jiers organisearret heit&mem in foarlêsmoarn foar pjutten yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Hjoed, mei it begjin fan de Nasjonale Foarlêsdagen, wie de earste fan 2019. Rudy en Jacobien songen leuke pjutteferskes en doe hearden wy samar gesnurk út de grutte doaze wei kommen!

Och heden, wa soe dat wêze? Gelokkich, it wie Paul van Dijk! Hy lies it boek ‘In hûs foar Harry’ foar. Ek hie Paul op in grutte rôle papier in pear katten tekene dy’t de bern ynkleurje koene. Alle pjutten krigen wat drinken en in moai Tomketaske mei nei hûs. Sjoch op de Facebookside fan heit&mem foar alle foto’s. De folgjende foarlêsmoarn is mei de ‘Fryske Foarlêswike’ begjin juny. Oant dan!