Foto: www.demoanne.nl

In healjier Frysk studearje oan NHL Stenden

Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
10 juny 2020
Alle jierren lûkt de learare-oplieding Frysk fan NHL Stenden, de iennige oplieding Frysk op hbû-nivo yn Nederlân, in klasse fol nije studinten. De measten binne minorstudinten, dy't in healjier Frysk studearje yn it ramt fan in oare oplieding. Wat driuwt dy studinten en om watfoar studinten giet it?

Lês de bydrage fan Gerbrich de Jong no op de Moanne.
.