Foto © Tryntsje Nauta

It Frysk ferweve mei oare skoalfakken? Dat kin mei Spoar 8

Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
1 oktober 2020
'Het Fries moet verweven zijn met andere schoolvakken', dat is de kop fan it artikel yn it Friesch Dagblad fan hjoed nei oanlieding fan in digitaal sympoasium fan dosinten en oare saakkundigen op it mêd fan ûnderwiiskunde en belied dat juster plakfûn. It moat normaal wurde op skoalle om ek by oare fakken de Fryske taal te brûken en net allinne by it skoalfak Frysk.

Lês hjir it hiele artikel.

Doch mear mei Spoar 8, de digitale metoade Frysk foar it basisûnderwiis
Dat ferbinen fan it Frysk mei oare fakken kinst trouwens no al dwaan mei de digitale lesmetoade foar it basisûnderwiis Spoar 8. Oanslute by tema’s yn de klasse is it útgongspunt fan dy metoade. Bygelyks Taalaktiviteiten, Projekten en de losse Fryske lesmaterialen út de Temateek binne metoade-ûnderdielen dy’t learkrêften dêrby helpe. Troch it Frysk mei aktuele tema’s en oare fakken te kombinearjen, leare bern op in betsjuttingsfolle wize Frysk.