ZEA – Arnold de Boer. Foto: Rosa van Ederen

Italiaanske Ostana-priis foar Arnold de Boer mei album ‘Witst noch dat d’r neat wie’

Frije tiid Minority languages
17 juny 2024
Arnold de Boer "Zea" ûntfangt op 29 juny yn Italië de 'Ostana Music Prize' op it Premio Ostana festival foar syn yn 2021 ferskynde Fryktalige album Witst noch dat d'r neat wie, in co-productie fan ZEA mei Explore the North, De Popfabryk en Subroutine Records. It festival om de 'Ostana Prize: Writings in Mother Tongues' hinne is in troch UNESCO stipe evenemint dêr't minderheidstalen fan oer de hiele wrâld sintraal steane.

De Ostana-prijs is in literatuer-, oerset-, muzyk- en filmpriis tawijd oan alle memmetalen fan de wrâld, nettsjinsteande it tal sprekkers of de grutte fan harren territorium. Acht kategoryen foar acht keunstners dy’t, tegearre mei de dielnimmers, it festival yn Ostana trochbringe sille yn in sfear fan útwikseling en ‘convivéncia’ (de Occitaanse middeliuwske keunst fan “samenleven in harmonie”). De 15e edysje fan it festival fynt plak fan 28 oant en mei 30 juny yn it doarpke Ostana yn de Po vallei, provinsje Cuneo yn Italië.

De sjuery fan it festival skriuwt oer de nominaasje fan Arnold de Boer ‘Zea’ it folgjende:
As per tradition, the Ostana Prize dedicates a section to musical composition, and the 2024 edition has the opportunity to welcome an exceptional artist: Arnold De Boer, aka “Zea”, singer and guitarist since 2009 of the legendary Dutch underground band The Ex. In 2011, Arnold De Boer’s life was turned upside down by a tragedy: the death of his mother, at a very young age, from cancer. In a moment of great pain, the inspiration to return to writing came in the language that he had always shared with her, his mother tongue in the literal sense of the term, and so he began to write texts in Frisian. First in 2017 and then in 2021, he released two entire albums in Frisian which were very well received internationally. His compositions in the Frisian language are personal, intimate and direct, his lyrics are poetic; and language plays an absolutely central role: language as a source, as a wall, as a weapon, as time, as history, language as a musical form. (…) The Ostana Prize wants to recognise his use of his native language in music, which is expressed in a great attention to contemporaneity, sensitive to history, with an intelligent and communicative style. He is recognised for his ability to be cross-cutting, his praise of multilingualism, his awareness that each language expresses something unique and that this uniqueness, within the multitude, must be preserved, innovated, vitalised, because, as Arnold says, “growing up speaking more than one language is an antidote against mental rigidity.”On Saturday 29 June at 21h he will have a conversation with Flavio Giacchero; followed by an Evening “en convivéncia” with the musicians-artists of the Ostana Prize.

Oer Arnold de Boer
Arnold De Boer hat in fruchtbere karriêre as muzikant en sjonger. De ôfrûne tweintich jier trede er op yn goed fjirtich lannen op seis kontininten en opfallend is dat oeral dêr’t er komt, hy meast yn it Frysk sjongt. Fanwegen syn artistike, taalkundige en kulturele aktivisme rjochte er in platelabel op dêr’t er syn wurk fan it fersprieden fan it Frysk, mar ek fan muzyk en talen mei fan oer de hiele wrâld, promoatet. Arnold de Boer is in muzikant, in dichter, in reizger, dy’t himsels ferliket mei oare kultueren binnen in proses fan osmose, net fier fan de trûbadoer en syn etyske, boargerlike en politike tema’s. Der wurdt him ek erkenning jûn foar it feit dat er transversaal wit te wêzen, foar syn lof foar de meartaligens, foar respekt, foar it besef dat elke taal wat unyks útdrukt en dat dizze unisiteit behâlden bliuwe moat, fernijd en fitalisearre wurde moat. Hy wurdt beleanne foar syn fermogen om mei meardere generaasjes en meardere kulturele en sosjale mienskippen te kommunisearjen, tinzen yn muzyk om te setten en boadskippen oer te bringen fia it lûd fan de memmetaal.

Links
Mear ynformaasje oer it festival en de priis fine jo hjir.
Mear ynformaasje oer Zea fine jo hjir.