Kening & Kening: win in auteursbesite foar dyn klasse

Boeken fan Fryslan Leare & ûnderwiis
3 septimber 2021
Yn oansluting op it tema fan de Kinderboekenweek/Berneboekewike 2021 'Worden wat je wil / Wurde watst wolst' en yn it ramt fan Roze Zaterdag/Rôze Sneon 'Kunnen zijn wie je bent / Wêze kinne wa’st bist' is der in winaksje foar in auteursbesite fan Stern Nijland & Linda de Haan, de makkers fan it printeboek Kening & Kening. Sy komme yn ’e klasse om te fertellen oer harren boek en oer harren fak, it meitsjen fan berneboeken. Mei oanslutend in klassepetear en in kreative workshop.

Kening & Kening is it debút fan dit skriuwers- en yllustratoareduo. It ferhaal betochten se tegearre en alle tekeningen ha se ek tegearre makke. It printeboek, dat foar it earst yn it Nederlânsk ferskynde yn 2000, is yntusken yn 12 talen ferskynd en wrâldwiid bewurke foar teater.

Kening & Kening is in fleurich en grappich mearke oer in prins dy’t fan syn mem trouwe moat. Hy wurdt allinne net fereale op in prinsesse, mar op in prins! Lês hjir mear oer it boek.

Wolsto in workshop winne foar dyn klasse?
Meitsje dan in moaie kaart of tekening foar de keningen út it printeboek om harren te lokwinskjen mei harren houlik.
Leverje dyn kaart tusken 21 septimber en 12 oktober 2021 yn by de Afûk-winkel of by de Toverlantaarn yn Ljouwert.
Ferjit net om dyn namme, klasse en skoalle derby te setten mei de kontaktgegevens.

Under de moaiste ynkommen felisitaasjes ferlotsje de auteurs de te winnen skoalbesite. Sy meitsje de winnaar bekend yn de berneboekewike op Rôze Sneon 16 oktober.

Ynleveradressen
Afûk, Bûterhoeke 3, 8911 DH  Ljouwert
De Toverlantaarn, Oer de Kelders 2, Ljouwert

Mear ynformaasje, lessuggestjes en nijs oer Kening & Kening is te finen op www.koningenkoning.nl en Instagram of download hjir de flyer mei alle ynformaasje.