De Afûk bringt in grut ferskaat oan ynformaasjefolders en brosjueres út, sawol op papier as digitaal. Hjirûnder de links foar it downloaden.

Kursussen
De kursusfolder mei in oersjoch fan alle kursussen Frysk fan de Afûk. Leaver in papieren eksimplaar? Freegje him oan op de kursuswebside.

Heit&mem
It heit&mem-magazine leit rûnom yn Fryslân by ferskillende bedriuwen en organisaasjes, lykas biblioteken, skoallen en de Poiesz en is ek online te bestellen en yn te sjen. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Foarlêsgids
Yn de Foarlêsgids stean de moaiste Fryske boeken en apps, mei foarlêstips foar bern fan 0 oant 12 jier. Kinst him fergees bestelle yn ús websjop. Der is ek in (digitale) folder spesjaal oer Fryske apps foar bern.

Meartalich opfieden
Ynformaasje oer meartalich opfieden fynst yn de folder Talen kleuren je leven. Oer de ûntwikkeling fan de taal by bern dy’t twa- of meartalich opbrocht wurde, kinst mear lêze yn de Taalgroeimeter.

Tomke
Ek oer Tomke kinst fan alles downloade. Kleurplaten bygelyks, of tips foar âlden om te nifeljen mei de bern. Wolst graach wurkje mei Tomke? Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals – liedsters, gastâlden, studinten – dy’t wurkje mei jonge bern) fynst ek op de website fan Tomke. Mei ûnder oaren deiritmekaarten, ferhaaltsjes en rúttekeningen. Sjoch hjir foar in oersjoch fan materialen en de Tomketeek.

Referinsjeramt Frysk
Foar it evaluaasjesysteem foar it Frysk Grip, is yn opdracht fan de provinsje it Referinsjeramt Frysk ûntwikkele, mei behearskingsdoelen foar learlingen yn it basis- en fuortset ûnderwiis. Yn dat referinsjeramt stean beskriuwingen fan de kwaliteiten fan learlingen op it mêd fan kennis, ynsjoch en feardichheden oangeande it Frysk.