Foto: Afûk

Koroanamaatregels Afûk

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
1 oktober 2021
De lanlike maatregels om it koroanafirus hinne hawwe fansels ek konsekwinsjes foar it wurk fan de Afûk. Lês hjir wat dat mooglik foar jo betsjut.

Afûk Fryske boek- en kadowinkel
Wy ferwolkomje jo graach, sûnder beheinings mar mei respekt foar elkoars romte, yn ús moaie boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert. Foar de aktuele iepeningstiden sjogge jo hjir.

Winkelje yn ús websjop
Us websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde ferstjoerd op wurkdagen (moandei o/m freed). Jo kinne der foar kieze om jo bestelling tastjoere te litten of op te heljen.

Kantoar
Us meiwurkers wurkje noch altyd in soad thús. Slagget it jo net om ús telefoanysk te berikken? Stjoer dan in berjocht nei ynfo@afuk.frl en wy maile of belje jo sa gau as mooglik werom.

Kursussen
Groepskursussen op lokaasje binne fan septimber 2021 ôf wer útein setten. Fansels hâlde wy dêrby ek rekken mei jildende maatregels. Sjoch op www.kursus.afuk.frl foar mear ynformaasje oer it folsleine kursusoanbod (ek selsstúdzje) en om jo oan te melden foar in groepskursus (op lokaasje of online) letter dit kursusjier. 

Fragen?
Hawwe jo fragen nei oanlieding fan dit berjocht of misse jo ynformaasje? Dan hearre wy dat fansels graach. Jo kinne jo berjocht stjoere oan ynfo@afuk.frl. Wy komme der dan sa gau as mooglik by jo op werom.