Foto: Afûk

Koroanamaatregels Afûk

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
26 april 2020
De lanlike maatregels om it koroanafirus hinne hawwe fansels ek konsekwinsjes foar it wurk fan de Afûk. Lês hjir wat dat mooglik foar jo betsjut.

Afûk Fryske boek- en kadowinkel
Wy ferwolkomje jo graach, hielendal koroana-proof, yn ús moaie boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert. Binne der trije klanten yn de winkel? Dan freegje we jo om even bûten te wachtsjen. Yn de winkel jildt: draach in mûlkapke, desynfektearje jo hannen en hâld oardel meter ôfstân. Foar de aktuele iepeningstiden sjogge jo hjir.

Winkelje yn ús websjop
Us websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde ferstjoerd op wurkdagen (moandei o/m freed). Jo kinne der foar kieze om jo bestelling tastjoere te litten of op te heljen.

Kantoar
Us meiwurkers wurkje noch hieltyd safolle mooglik thús. Telefoanysk binne wy dêrtroch miskien wolris wat minder goed berikber. Jo kinne ús lykwols altyd mei de mail berikke. Stjoer in berjocht nei ynfo@afuk.frl en wy maile of belje jo dan sa gau as mooglik werom.

Kursussen
Groepskursussen op lokaasje sille nei de simmer – kursusseizoen 2021/2022 – wer úteinsette. Sjoch op www.kursus.afuk.frl foar mear ynformaasje oer it folsleine kursusoanbod (ek selsstúdzje) en om jo oan te melden foar in groepskursus (op lokaasje of online) yn it nije kursusjier. 

Fragen?
Hawwe jo fragen nei oanlieding fan dit berjocht of misse jo ynformaasje? Dan hearre wy dat fansels graach. Jo kinne jo berjocht stjoere oan ynfo@afuk.frl. Wy komme der dan sa gau as mooglik by jo op werom.