Koroanamaatregels Afûk

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
4 febrewaris 2020
De lanlike maatregels om it koroanafirus hinne hawwe fansels ek konsekwinsjes foar it wurk fan de Afûk. Lês hjir wat dat mooglik foar jo betsjut.

Afûk Fryske boek- en kadowinkel
Fan woansdei 3 maart o.s. ôf ferwolkomje wy jo graach, hielendal koroana-proof, wer yn ús moaie boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert! Meitsje gau in ôfspraak! Klik hjir om te sjen hoe’t dat wurket.
Wy binne telefoanysk berikber fan moandei oant en mei freed fan 9.00 oant 17.00 oere fia 058-2343070. Ek foar it ôfleverjen fan pakketten en oare fracht, kinne jo op dy tiden by ús te plak.

Winkelje yn ús websjop
Us websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde ferstjoerd op wurkdagen (moandei o/m freed). It ek (wer) mooglik om bestellings by ús op te heljen.

Kantoar
Us meiwurkers wurkje safolle mooglik thús. Telefoanysk binne wy dêrtroch faaks minder goed berikber. Jo kinne ús lykwols altyd mei de mail berikke. Stjoer in berjocht nei ynfo@afuk.frl en wy maile of belje jo dan sa gau as mooglik werom.

Kursussen
Groepskursussen op lokaasje binne ôfsein en sille net earder as nei de simmer – kursusseizoen 2021/2022 – wer úteinsette. Sjoch op www.kursus.afuk.frl foar mear ynformaasje oer it folsleine kursusoanbod (ek selsstúdzje) en om jo oan te melden foar in groepskursus (op lokaasje of online) yn it nije kursusjier. 

Fragen?
Hawwe jo fragen nei oanlieding fan dit berjocht of misse jo ynformaasje? Dan hearre wy dat fansels graach. Jo kinne jo berjocht stjoere oan ynfo@afuk.frl. Wy komme der dan sa gau as mooglik by jo op werom.