Foto: Afûk

Koroanamaatregels Afûk

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
13 maart 2020
Op dit stuit binne de lanlike maatregels fan krêft dy’t fansels ek de Afûk reitsje. Dat hat gefolgen foar al ús eksterne aktiviteiten, iepeningstiden en berikberens. Hjirûnder lêze jo wat dat foar jo betsjut. Wy hâlde jo fierder op 'e hichte fia ús ferskate socialmedia-kanalen, nijsbrief en/of - as nedich - in persoanlike mail, brief of telefoantsje.

Afûk Fryske boek- en kadowinkel
Fan freed 8 maaie ôf oan is de Afûkwinkel wer iepen neffens besteande iepeningstiden. Fansels mei yn achtnimming fan de jildende lanlike koronamaatregels. Dêrby freegje wy ek fan ús klanten rekken te hâlden mei maatregels dy’t troch it regear útroppen binne. NB It Fryske mûlekapke fan de foto is fansels te keap yn ús winkel of te bestellen fia ús websjop!

Websjop
Us websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde lykas wenst ferstjoerd (wurkdagen fan moandei o/m freed).

Kantoar
Us meiwurkers wurkje safolle mooglik thús. Telefoanysk binne wy fia ús fêste telefoannûmers beheind berikber. Jo kinne ús lykwols altyd mei de mail berikke of eventueel fia in mobyl telefoannûmer. In berjocht nei ynfo@afuk.frl kin altyd. Wy maile of belje jo dan sa gau as mooglik werom.

Kursussen
Alle rinnende groepskursussen binne stopsetten. Kursisten dy’t op dit stuit in kursus folgje, hawwe dêr persoanlik berjocht oer krigen en wurde dêrby ek ynformearre oer de mooglikheden foar it ferfolch fan de kursus.
Oanmelde foar in kursus yn it nije kursusseizoen kin altyd. Op kursus.afuk.frl fine jo it folsleine oanbod foar groepskursussen dy’t útein sette yn septimber/oktober. De kursussen ‘Fries verstaan’ en ‘Frysk skriuwen’ biede wy ek oan as selsstúdzjepakket.

Literêre programma’s
Alle literêre aktiviteiten binne útsteld. It giet dan om de programma’s fan Bennie Huisman, Sytse Jansma, Baukje Zijlstra, Anne Feddema, Martin Reints en Edwin de Groot. Nije datums wurde, as it wer mooglik is, fia de webside fan Boeken fan Fryslân bekend makke.

Fragen
Hawwe jo noch fragen nei oanlieding fan dit berjocht, graach fia: ynfo@afuk.frl.