Foto: Istock

Koroanamaatregels Afûk

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
13 maart 2020
Op dit stuit binne de lanlike maatregels fan krêft dy’t fansels ek de Afûk reitsje. Dat hat gefolgen foar al ús eksterne aktiviteiten, iepeningstiden en berikberens. Hjirûnder lêze jo wat de gefolgen dêrfan binne oant yn alle gefallen 28 april. Wy hâlde jo fierder op 'e hichte fia dizze webside, ús ferskate socialmedia-kanalen en/of persoanlik mei in mail, brief of telefoantsje.

Kursussen
Alle rinnende groepskursussen wurde stopsetten. Kursisten dy’t op dit stuit in kursus folgje, krije dêr persoanlik berjocht oer en wurde dêrby ek ynformearre oer de mooglikheden foar it ferfolch fan de kursus.
Oanmelde foar in kursus yn it nije kursusseizoen kin altyd. Op kursus.afuk.frl fine jo it folsleine oanbod foar groepskursussen dy’t útein sette yn septimber/oktober. De kursussen ‘Fries verstaan’ en ‘Frysk skriuwen’ biede wy ek oan as selsstúdzjepakket.

Literêre programma’s
Alle literêre aktiviteiten wurde útsteld. It giet dan om de programma’s fan Bennie Huisman, Sytse Jansma, Baukje Zijlstra, Anne Feddema, Martin Reints en Edwin de Groot. Nije datums wurde fia de webside fan Boeken fan Fryslân bekend makke.

Afûk-winkel
De Afûk-winkel oan de Bûterhoeke is sletten mar ús websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde gewoan ferstjoerd. Telefoanysk is ús winkel beheind berikber op moandeis oant en mei freeds tusken 9.00-13.00 oere. Jo kinne ús altyd mei de mail berikke: ynfo@afuk.frl. Wy maile of belje jo dan sa gau as mooglik werom.

Kantoar
Us meiwurkers wurkje safolle mooglik thús. Telefoanysk binne wy fia ús fêste telefoannûmers beheind berikber. Jo kinne ús lykwols altyd mei de mail berikke of eventueel fia in mobyl telefoannûmer. In berjocht nei ynfo@afuk.frl kin altyd. Wy maile of belje jo dan sa gau as mooglik werom.

Fragen
Hawwe jo noch fragen nei oanlieding fan dit berjocht, graach fia: ynfo@afuk.frl.