Rinze de Kikkert giet op aventoer! Yn dizze ynteraktive ferhalen foar tablets en digitale skoalbuorden spilet Rinze de Kikkert de haadrol. Sa giet er op reis nei syn broer Frits dy't yn 'e stêd wennet, en leit er sels foar in kikkert wol hiel faak yn 'e plûmpert!

De e-books oer Rinze de Kikkert binne makke foar beukers en sitte fol mei ynteraktive eleminten.