Learlingen yn it fuortset ûnderwiis entûsjast meitsje om foar Frysk as eksamenfak te kiezen. Dat is it útgongspunt fan #dêromfrysk. Mei help fan bekende Friezen en in ynnovative ynset fan digitale middels wurde de learlingen oansprutsen en útdage om nei te tinken oer de kar foar it Frysk yn de boppebou. Mear witte? Lês dan hjir fierder.