Foto: Istock

Lockdown-projekt meartalige gesinnen: doch mei oan it ûndersyk

Berneboeke-ambassadeur Frije tiid Oer it Frysk
25 maart 2021
MA studinten taalwittenskippen fan de Radboud Universiteit fiere, ûnder begelieding fan Dr. Sharon Unsworth, in ûndersyk út nei de ympakt fan koroana en de dêrby hearrende maatregels op (meartalige) gesinnen. Der wurdt sjoen nei taalgebrûk, taalfeardigens en wolwêzen fan de meartalige hûshâldigs. Foarmesto in meartalich famylje mei bern tusken de 0 en 18? Dan binne sy benijd nei jim taalgebrûk en ûnderfinings mei de lockdown!

Do kinst helpe troch de enkête (http://www.ru.nl/cls/lockdown) yn te foljen, dit duorret net langer dan 15 minuten.

Under de dielnimmers wurde 10 bol.com kadokaarten fan €25,- ferlotte. Alfêst tank foar dyn dielnimming en diele fan dit berjocht wurdt tige wurdearre!

NB: de enkête is beskikber yn it Ingelsk en Nederlânsk.