Nij by útjouwerij Afûk: Lippebiter fan L., gedichten fan Anne Feddema

Boeken fan Fryslan Frije tiid
12 maart 2020
Nij wurk fan Anne Feddema én in seleksje fan it bêste wurk út syn eardere dichtbondels. Boppedat presintearret de dichter him mei dizze bondel foar it earst folslein meartalich.

‘Het is muziek. En we hebben een bourdon, die er altijd is. Letterlijk is het een hommel, in de muziek gaat het om de grondtoon. Die loopt er de hele tijd onderdoor, en daaroverheen komen je improvisaties.’

‘Soms is het alsof het buiten je om gaat. Alsof je in je tuintje aan het oogsten bent, maar dat je niet weet wat je eruit haalt. Terwijl je dingen in de grond hebt gestopt die iets anders zouden moeten opleveren.’

Anne Feddema (Ljouwert, 1961) is dûbelkeunstner en krige yn 2007 de Margaretha de Heerprijs foar syn skilderkeunst, yn 2009 de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel Reidhintsje op ’e Styx en yn 2016 de Rink van der Veldepriis foar syn ferhalebondel De triennen fan Cheetah.

Keapje de bondel yn de boekhannel of fia ús websjop.