Foto: Jacob van Essen

‘Winter’ troch de Dichter fan Fryslân

Frije tiid
31 jannewaris 2019
Hjoed giet de poëzijwike los mei de 'Nationale Gedichtendag'. Eeltsje Hettinga, Dichter fan Fryslân, skreau it gedicht ‘Winter’. Foar de leafhawwers fan poëzy yn Nederlân en Flaanderen binne dizze wike tal fan aktiviteiten op priemmen set. It gedicht is ek werom te lêzen yn it Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant fan hjoed en op de webside fan Omrop Fryslân. Mear poëzij en oersettingen troch Elske Schotanus en David Colmer op de webside fan Dichter fan Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl.