Foto: Willem Verf, www.willemverf.frl

Polityk moetet literatuer

14 februari

It Skriuwersboun nûget elkenien fan herten út by de tema-/diskusjejûn ‘polityk moetet literatuer’. Sintrale fraach: wat is de Fryske taal sûnder in bloeiende literatuer? Oanfang: 19.30 oere. Plak: Tresoar (Bûterhoeke 1, Ljouwert). Petear- en diskusjelieder: Willem Verf. Fierder m.m.f. listlûkers Klaas Kielstra (VVD), Johannes Kramer (FNP), Marijke Roskam (PvdA), Michiel Schrier (SP) en Matthijs Sikkes-van den Berg (GrienLinks) en skriuwers Elske Kampen, Lida Dykstra en Douwe Kootstra. Muzyk is der fan Rob Faltin en Truus de Vries. Tagong fergees. Mear ynformaasje op skriuwersboun.nl.