Praat mar Frysk kroechkwis yn Tsjerkwert

4 april

De Praat mar Frysk kroechkwis fannejûn yn doarpshûs It Waltahûs GIET NET TROCH! Da’s spitich maar, niet getreurd, der komt in nije datum yn oktober. De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk. Sjoch ek www.praatmarfrysk.nl.