Omslach de Moanne nr. 2

de Moanne nr. 2 ligt voor je klaar

Vrije tijd
25 mei 2020
Vers van de pers: de Moanne nr. 2. Het eerste nummer met een 'redactioneel' van onze nieuwe hoofdredacteur Amarens Geveke en met, zoals gebruikelijk, een interessante en prikkelende mix van collumns, interviews, (achtergrond)verhalen en andere bijdragen in het Frysk en het Nederlands. Eind mei bij alle abonnees op de deurmat en voor anderen te koop in de boekhandel.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Sjoch ek ris op www.demoanne.nl!