Dit is de Afûk boekentip 10 (+5 extra!) voor april

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
1 april 2022
Iedere maand kiezen wij 10 titels uit voor onze boekentip 10. Een boek of tijdschrift verdient een plaatsje op die lijst omdat het bijvoorbeeld nieuw is. Of omdat het goed past bij de tijd van het jaar. Of gewoon omdat het de moeite waard is om er een lichtje op te zetten. Nummer 1 is niet meer of minder dan nummer 10. Daarom noemen we het ook de boekenTIP 10 en niet de boekenTOP 10. Ook voor de maand april hebben we weer een mooie selectie gemaakt. Plus vijf titels ekstra. Omdat het bij Nationale Boekenweek is!

Kijk in onze webshop welke titels deze maand in onze boekentip 10 staan of kom eens langs in onze Fryske boek- en kadowinkel in Leeuwarden. In de Afûkwinkel en -webshop vind je altijd het grootste én mooiste assortiment boeken en cadeau-artikelen in en over het Fries en Fryslân voor alle leeftijden.

9-18 april: Nationale Boekenweek
De 87ste Boekenweek is een ode aan de liefde. Een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens die je eerder nog niet kende.  Speciaal daarom selecteerden we hieronder óók nog vijf titels met het thema ‘eerste liefde’. En let op: tijdens de Nationale Boekenweek ontvang je bij jouw aankoop van minimaal € 15,00 aan boeken het Boekenweekgeschenk gratis!

Bêste Jonge – Geart Tigchelaar
In relaasje tusken man en frou, dat leit soms wat yngewikkeld. Sa ek by Tine en Jarich. Tine liket tefreden mei har libben, mar benammen Jarich krijt it geregeld benaud fan it feit dat alles al sa’n bytsje fêst leit yn syn libben. Risiko’s nimme, it ûnferwachte in kâns jaan, in heger lok sykje, dêr giet dizze roman fan Geart Tigchelaar oer. Ek te keap as audioboek.

De nacht fan Mare – Willem Schoorstra
Mare, santjin jier, iennichst bern, beskerme grutbrocht yn in begoedige húshâlding. Thomas, twaentweintich jier, soan fan in kroechbaas en op `e syk nei syn plak yn de weareld. Dat binne de haadpersoanen yn dizze nije roman fan Willem Schoorstra. Se moetsje inoar ein jierren santich yn Ljouwert, by it legindaryske konsert fan Herman Brood yn de Prinsetún. Tsjin in dekôr fan rock `n roll, polityk bewustwêzen en seksuele útspattings en represje ûntjout him in relaasje dy`t alles mei ferslaving te krijen hat. In boek dat de lêzer fuortendaliks by de lurven krijt, om dêrnei net wer los te litten.

It neidiel fan de twifel – I.E. Bloem / WINNER SIMKE KLOOSTERMANPRIIS 2022
Bas hat al it ien en oar meimakke as er nei Italië giet foar in útwikselingsprojekt fan skoalle. Hy hat it dêr prima nei ‘t sin en wurdt al gau fereale op de mysterieuze Julia. Mar dan grypt it coronafirus om him hinne en de bûtenlânske studinten moatte daliks op it fleantúch nei hûs. Mar kin Bas syn grutte leafde sa achterlitte, krekt no’t se har geheimen oan him ferteld hat? En hoe sit it eins mei syn eigen ferline?

Op redens oer – Hylke Speerstra
De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene ferneamd. It wiene manlju en froulju dy’t yn it begjin fan de 20ste ieu soms in hiele buorkerij mei lân en fee byelkoar rieden. Harren ferhalen binne optekene troch rasferteller Hylke Speerstra, dy’t yn dizze bondel sa’n sfear opropt dat men it iis knappen heart en de froast yn ‘e noastergatten fielt. Ek te keap as audioboek.

Jesse – Mindert Wijnstra
Joshua moat ferhúzje. Hy komt fan Ljouwert en giet mei syn mem by pake wenjen, op de pleats oan ‘e seedyk. Wêrom moast er sa hals-oer-de-kop ferhúzje en wurdt syn namme ynienen feroare yn Jesse? Joshua/Jesse hat it der dreech mei: de nijsgjirrigens fan de bern op it doarp, syn heit dy’t oppakt is, syn hûn dy’t net meiferhúzje koe en syn mem dy’t sa gau mooglik wer ferhúzje wol… Hoe slacht er him hjir trochhinne en wa kin hy fertrouwe? Lieke miskien? In famke dat ek oan de seedyk wennet. En dêr’t er ferlyfd op wurdt.