Eerste Friese Facebookroman verschenen bij de Afûk: De raven

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
14 mei 2020
“Al wie ik, doe’t ik op 23 maaie op Facebook in optocht stikje oer in broer skreau, alhiel net fan doel om dêr in feuilleton fan te meitsjen, dat is wat it waard.” Nu, een jaar later, verschijnt het toen geschreven feuilleton van Elske Schotanus als allereerste Friese Facebookroman bij de Afûk.

De raven is een spannend en van tijd tot tijd hilarisch familieverhaal over Elske, haar zus en haar drie broers. Een raaf, een drone en een kapitaal negentiende-eeuws landhuis in de bossen van Gaasterland spelen een belangrijke rol in het verhaal, dat in de zomer van 2019 in afleveringen op Facebook werd geschreven. “Yn it begjin sloech ik inkeldris in dei oer, wiene de postings noch frij koart, mar al gau krige it proses my folslein yn ’e besnijing. It wie in aventoer dêr’t ik mysels op ’e dolle roes yn bejûn hie”, zo zegt Elske.

Op Facebook zijn mensen enthousiast: “It earste Fryske feuilleton op Facebook. En watfoar ien! Gjin dei oerslein. Alle dagen hast in knappe cliffhanger. Fermaaklik, mar ek fernimstich binne de stikken dêr’t werklikheid en fiksje inoar yn bespylje. It tal passaazjes dêr’t ik smaaklik by laitsje moast, binne mannichfâld. Der sit wat yn it ferhaal dat driuwt, it makket gong. Fierders is der ôfwikseling by ’t soad, al wie it mar fanwegen de opset en struktuer fan ’e stikken. De ein wie foar my ferrassend.”

Boekgegevens
Titel: De raven
Geschreven door: Elske Schotanus
Ontwerp: Monique Vogelsang
Verkoopprijs: € 18,50
Aantal bladzijden: 214
ISBN: 978 94 93159 34 1
Uitvoering: paperback
www.websjop.afuk.frl