Foto: provinsje Fryslân

Friezen lezen en schrijven meer Fries

Over het Fries
2 september 2020
Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, is in de afgelopen 12 jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit De Friese Taalatlas 2020, Friese taal in beeld. Bijna 6.500 inwoners van Fryslân vulden een enquête in over het gebruik en eigen niveau van de Friese taal. Het percentage inwoners dat Fries verstaat en spreekt is stabiel gebleven.

De resultaten van de enquête zijn bemoedigend. Het Fries heeft een sterke positie in de samenleving. Zowel jongeren als oudere Friezen spreken de taal veelvuldig. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de sterke rol die het Fries speelt in het dagelijks leven. “Wy sjogge dat in protte Friezen noch altyd in grutte wearde hechtsje oan de Fryske taal. It heart by harren identiteit, se binne der grutsk op. Dat is moai om te sjen.”

Poepjes ziet ook aandachtspunten. “De Fryske Taalatlas jout in posityf byld, mar wy moatte  omtinken hâlde foar it behâld fan de taal. De oerdracht fan de taal oan nije generaasjes is wichtich om it Frysk ek yn de takomst sa’n sterke posysje behâlde te litten. Dêrom wurkje wy mei it plan Taalplan Frysk-2030 oan it fuortsterkjen fan it Frysk yn it ûnderwiis. Mei projekten op alle skoalnivo’s krije alle bern yn Fryslân de kâns om de Fryske taal te learen”.

Taalplan Frysk-2030
In alle onderwijssectoren zet de provincie volop in op het verbeteren van de positie van de Friese taal en cultuur. Naast het structureel verstevigen van het Fries als schoolvak in het primair en voortgezet onderwijs, wordt het Fries ook gestimuleerd met bijvoorbeeld leesbevorderingsprojecten in de voorschoolse educatie, het primair en voortgezet onderwijs. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs wordt er, naast de geboden mogelijkheid taalvaardigheidsvakken te volgen, aandacht geschonken aan de positie van het Fries in het dagelijks leven en de toekomstige beroepscontext. Zo wordt het Fries structureel verstevigd en worden leerlingen voorbereid op leven en werken in Fryslân.

Over de Taalatlas
De Friese Taalatlas geeft elke vier jaar een overzicht van het beheersingsniveau en het gebruik van de Friese taal door inwoners, overheden, onderwijs en bedrijfsleven. De basis van de atlas is het vierjaarlijkse taalonderzoek van de provincie onder de inwoners van Fryslân. De Friese Taalatlas 2020 is de vierde editie na de eerdere uitgaven in 2007, 2011 en 2015. De volledige Taalatlas 2020 kunt u hieronder downloaden.

Fryske Taalatlas 2020 (Frysk)
Fryske Taalatlas 2020 (Nederlands)