Yllustraasje: Luuk Klazenga ‘Achter it rút’

Fryske Foarlêswike uitgesteld

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
10 april 2020
Ruim 600 voorlezers gaan ieder jaar in de eerste volle week van juni op pad om overal in de provincie Fryslân voor te lezen aan ruim 12.000 peuters. Dat gebeurt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maar ook bijvoorbeeld bij gastouders thuis. Alle kinderen krijgen na het voorlezen een Tomke boekje mee naar huis. In 2020 gaat door het Coronavirus alles anders en wordt de Foarlêswike voorlopig uitgesteld tot de laatste week van oktober.

Fryske Foarlêswike útsteld
Yn 2020 giet it allegear oars. Yn juny sille in hiel soad pjutten net op de pjutte-opfang wêze, mar thús. De foarlêswike wurdt dêrom útsteld nei letter yn it jier, nammentlik de wike fan 26 oant en mei 30 oktober. Dy datum is noch ûnder foarbehâld, mar as it nei de simmer goed liket, dan komt Tomke yn oktober graach wer by de pjutten del! De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep.

Tomke moat ek thús bliuwe, mar
Oant dy tiid hoege bern Tomke net te missen! Skriuwster Riemkje Pitstra hat in moai en foar pjutten werkenber ferhaaltsje skreaun oer de bysûndere situaasje dêr’t wy no mei syn allen mei te krijen ha: ‘Achter it rút’. Tomke wol graach nei buorman Piter, mar dy wennet yn in grut hûs mei oare âlde minsken en dêr mei hy no net hinne. Mar Tomke hat in idee! By dat ferhaaltsje is in lesbrief makke, mei aardige suggestjes foar aktiviteiten foar thús. Op www.tomke.frl binne ek kaarten te finen dy’t de bern moai ynkleurje en opstjoere kinne nei harren eigen pake, beppe, buorman of buorfrou.

Op de Tomke-site en yn de Tomke-app (fergees fia de app-stores) binne noch mear moaie ferhaaltsjes, ferskes, filmkes, spultsjes en nifelwurkjes te finen én âlders kinne no tydlik ek tagong krije ta de ‘Tomketeek’: it digitale platfoarm grôtfol Fryske taalaktiviteiten dat gewoanwei allinne foar de pjutte-opfang beskikber is. Fia ynfo@tomke.nl is in ynlochkoade op te freegjen.