F.l.n.r.: deputearre Sietske Poepjes (provinsje Fryslân), direkteur Lineke Kleefstra-Jansen (ROC Friese Poort), direkteur Zahra Mousazadeh (ROC Friesland College), direkteur Truda Kruijer (Aeres) en direkteur Alex de Jager (Afûk)

Friese mbo’s zetten schouders onder het Fries

Leren & onderwijs Over het Fries
17 december 2021
De Friese mbo-instellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort zetten samen met de Afûk en provincie Fryslân de schouders onder het Fries. Al deze partijen gaan zo met elkaar de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs versterken. De partijen hebben de ambities en de daarbij behorende doelen en werkzaamheden vastgelegd als onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Om de afspraken te bevestigen, hebben vertegenwoordigers van de diverse instellingen vanochtend hun handtekening gezet onder het convenant ‘Mei-inoar sette wy de skouders ûnder it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis’.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is ingenomen met de plannen: ‘It middelber beropsûnderwiis is in wichtige ûnderwiissektor yn Fryslân. Sawat 70% fan alle ynwenners yn Fryslân mei in (berops)diploma hat in mbû-eftergrûn. It grutste part fan de mbû-studinten yn Fryslân sil wenjen en wurkjen bliuwe yn de regio. Krekt dêrom is it wichtich om binnen harren beropsoplieding goed omtinken te hawwen foar de meartalige sitewaasje yn Fryslân, mei dêrby in grutte rol foar de Fryske taal.’

Fries in het bedrijfsleven
Het belang van het Fries blijkt ook uit recent onderzoek van E&E advies (2020) naar de positie van het Fries in het bedrijfsleven. Werkgevers geven aan dat bij 54% van de bedrijven medewerkers vaak tot heel vaak in contact komen met de Friese taal in relatie tot klanten. Zo’n 76% van de bedrijven geeft ook aan dat zij het verstaan van het Fries door hun werknemers belangrijk vinden. Daarmee heeft het Fries in het economisch verkeer een belangrijke positie.

Studenten zullen tijdens hun mbo-opleiding op verschillende manieren kennismaken met het Fries. Zo werken de studenten aan taalbewustzijn en taalhouding aan de ene kant en aan taalvaardigheden Fries aan de andere kant. De eigen beroepspraktijk van de individuele student staat hierbij centraal.

Taalplan Frysk 2030
Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provincie Fryslân. Met het Taalplan Frysk wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Lees meer op www.taalplan.frl.