‘It sonken waad’ is it nijste gedicht fan Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga

Over het Fries Vrije tijd
11 oktober 2018
It sonken Waad is it nijste gedicht fan Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga.  It is ûnder mear skreaun nei oanlieding fan it rapport De toekomst va de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem. It gedicht is opdroegen oan Theunis Piersma, dy’t yn de top 100 fan meast duorsume Nederlanners stiet. Lês it gedicht op http://dichterfanfryslan.nl/nl/.