Foto: argyf heit&mem

Jullie foto in de heit&mem?

Geen onderdeel van een categorie Vrije tijd
31 maart 2023
Heit&mem is hét tijdschrift voor alle heiten en memmen en papa's en mama's met kinderen van 0-12 jaar. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar als papieren magazine en heeft diverse digitale thema-edities. Maar heit&mem heeft ook een interessante website en is daarnaast heel actief op de verschillende socials. Heit&mem communiceert in het Fries en het Nederlands en is altijd gratis. Voor de nieuwste edities is heit&mem op zoek naar foto's van kinderen met/in hun hut, (knusse) voorleeshoekje en/of met hun favoriete boek. Staat jouw/jullie kind(eren) straks in de heit&mem?

Hutten
Yn de simmer ferskynt der wer in moai nij simmer-nûmer fan it tydskrift. Dêr wol de redaksje graach moaie foto’s fan de hutten fan jim bern yn hawwe! Dit kin om in beamhut gean, in hutte efter yn de tún, of miskien yn de bosk? Mar ek hutten gewoan lekker thús ûnder de keukentafel binne fan herte wolkom! Hasto in moaie foto? Sjoch foar mear ynformaasje en it uploaden fan dyn foto hjir.

Us foarlêsplakje
Foar de ‘Lês-mar-foar’-edysje fan heit&mem dy’t yn augustus ferskynt is de redaksje op syk nei moaie foarlêsfoto’s. Lêsto dyn bern wolris foar? Of meie dyn bern sels graach lêze? Hoe en wêr dogge jim dat? En ha jim dêr in moaie foto fan? Sjoch dan hjir foar mear ynformaasje en it uploaden fan dyn foto.

Myn favorite berneboek
Hat dyn bern in favorite berneboek? Ast in foto uploadst fan dyn bern mei syn of har favorite berneboek, dan komt dy miskien wol yn de ‘Lês-mar-foar-edysje’ fan heit&mem te stean.  Upload dyn foto hjir en fertel ek wêrom as krekt dat boek sa moai is!

Sjoch ek op www.heitenmem.nl foar allerhanne oare ynfo en/of folgje heit&mem op facebook, instagram en/of pinterest.