Foto: provinsje Fryslân

Meldpunt Fryske taal open vanaf 11 mei 2020

Over het Fries
11 mei 2020
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf 11 mei aanstaande voor alle vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal terecht bij het Meldpunt Fryske taal. Dat kan gaan over vragen over Fries in het onderwijs of bijvoorbeeld het gebruik van de Friese taal bij de gemeente. Voor 450.000 inwoners van de provincie is het gebruik van de Friese taal vrij vanzelfsprekend. Toch zijn de rechten en plichten rond de Friese taal niet altijd duidelijk. Met het meldpunt Fryske taal moet dat verleden tijd zijn.

Het meldpunt geeft de provincie belangrijke informatie over wat er speelt rondom de Friese taal. Deze informatie kan de provincie gebruiken voor het verbeteren van het eigen taalbeleid. Gedeputeerde Sietske Poepjes is daarom blij met het nieuwe loket. “Ik fyn it wichtich dat minsken harren ûnderfining mei de Fryske taal kwyt kinne as se dat wolle. Want allinne dan kinne wy der ek wat oan dwaan as saken net goed gean. As deputearre foar it Frysk set ik my derfoar yn dat it Frysk brûkt wurde kin.”

Onderzoek
Sommige meldingen zijn met het verstrekken van informatie simpel en meteen door de provincie te beantwoorden. Andere meldingen vragen meer tijd. Als er andere overheden of bedrijven betrokken zijn bij de melding, zoekt de provincie contact met de betrokkenen om de melding te beantwoorden. Sommige meldingen vragen wellicht om meer onderzoek. De provincie voert dit uit en geeft daarna een antwoord aan de melder. De provincie maakt elk jaar een verslag van alle meldingen die binnen zijn gekomen bij het meldpunt.

Taalskipper
Met het instellen van een Meldpunt Fryske taal geeft de provincie invulling aan een afspraak uit de Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer (BFTK). De provincie is de Taalskipper: de hoeder van de Friese taal en daarmee verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Gebruik Fryske Taal (WGFT), onderwijswetgeving voor de Friese taal en de afspraken uit de BFTK. In 2022 wordt het Meldpunt Fryske taal geëvalueerd.

058 – 292 5005
Het meldpunt is vanaf 11 mei elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 058 292 5005. Een melding mag ook anoniem gedaan worden. Er zal dan geen reactie door de provincie worden verstuurd. Maar de melding wordt wel ter kennisname geregistreerd. Naast telefonisch, kan er ook via een digitaal formulier op de provinciale website een melding worden verzonden.

Meer informatie? Kijk op Meldpunt Fryske Taal | Fryslan.