Yllustraasje: Luuk Klazenga

Nationale Voorleesdagen: haal je gratis Tomkeboekje bij de bieb

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
28 januari 2022
Van 26 januari tot en met 5 februari zijn het 'de Nationale Voorleesdagen'. Deze dagen hebben als doel om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen stimuleert de (taal)ontwikkeling van kinderen en prikkelt de fantasie. En het is ook nog eens heel gezellig!

Fergees Tomkeboekje by de byb
Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen, noch oant en mei 5 febrewaris, leit der by de bibleteek foar alle lytse ‘lêzers’ in fergees Tomkeboekje klear. Yn dit nije ferhaaltsje giet it net yn it foarste plak oer Tomke, mar hat Romke de haadrol! ‘Wêr is Romke’ hjit it boekje. Bisto al benijd? Dan gau nei dyn bibletekke want op = op.

Printeboek fan it jier
It printeboek fan it jier 2022 is ‘Maar eerst ving ik een monster’ fan Tjibbe Veldkamp. It boek giet oer in hiel koart ferhaal foar it sliepengean. In hiel koart ferhaal dat hieltyd langer wurdt, om’t der noch meunsters fongen wurde moatte. It boek is net yn it Frysk ferskynd mar kinst it wol yn it Frysk foarlêze want wy ha in Fryske oersetting foar jim makke. De oersetting is ûnderdiel fan de spesjale lesbrief dy’st hjir downloade kinst.

Foar mear ynformaasje en nijs sjochst op www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen.