Nieuw verschenen bij de Afûk: het ‘Simmerboek’

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
3 juni 2024
Na het succes van het ‘Winterboek’, dat uitkwam in de herfst van 2022, is nu het ‘Simmerboek’ verschenen! Ook het Simmerboek zit weer vol met verhaaltjes, gedichtjes, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes, voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Alle verhaaltjes en gedichtjes zijn speciaal geschreven voor dit Simmerboek.

Het Simmerboek is een ‘doeboek’ vol met verhaaltjes, gedichtjes, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes, voor kinderen van 2-6 jaar.De skriuwers dy’t dêroan meiwurke ha, binne: Riemkje Pitstra, Geartsje Douma, Berber Spliethoff en Reina&Greetje. De yllustraasjes yn it Simmerboek binne makke troch: Anna Sikkes, Luuk Klazenga, Aart Cornelissen, Berber van den Brink en Marije Koelewijn. Omdat yn it boek in soad spultsjes en nifelwurkjes te finen binne, is it in moai ‘dochboek’, bygelyks foar yn ’e simmerfakânsje. It boek is foar € 9,99 te keap fia websjop.afuk.frl en fansels ek yn de Afûk-winkel yn Ljouwert.

Voorleesochtend
Op vrijdag 14 juni van 10.30-11.30 uur wordt in de Afûk-winkel de ‘Simmermoarn mei Tomke’ georganiseerd voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Er wordt dan voorgelezen uit het Simmerboek en de kinderen mogen een mooi knutselwerkje maken. Misschien wordt het wel wat leuks voor vaderdag! Natuurlijk is Tomke er ook bij en kunnen de kinderen met hem op de foto. Aanmelden voor de voorleesochtend kan door een mailtje te sturen naar ynfo@tomke.frl, met daarin de naam/namen en leeftijd van het kind/de kinderen.

Boekgegevens ’Simmerboek’
Auteurs: Riemkje Pitstra, Geartsje Douma, Berber Spliethoff en Reina&Greetje
Illustrators: Anna Sikkes, Luuk Klazenga, Aart Cornelissen, Berber van den Brink en Marije Koelewijn
Uitvoering: Softcover, 96 siden
Leeftijd: 2 o/m 6 jier
ISBN: 9789493318359
Verkoopppris: € 9,99
www.websjop.afuk.frl