Nieuw gedicht van de ‘Dichter fan Fryslân’

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
11 juni 2020
De dichter van Friesland, Nyk de Vries, schreef een ode aan de vakantie in de eigen provincie.

Fakânsje

Wy fleane net dizze simmer, wy
bliuwe ticht by it eigen hiem

Dat fielt eins hiel logys, myn âlden
foarhinne ha it net oars dien

Wy strike del yn Bakkefean
mei in âlderwets potsje bier

En witst wat – hiel nuver en
tafallich eins

Ik hie der krekt nocht
oan krigen

Luister hier naar de voordracht van Nyk en/of lees hier de Nederlandse vertaling en kijk voor meer gedichten en informatie over de Dichter fan Fryslân op www.dichterfanfryslan.nl.