Nieuw cultuurbeleid Provincie Fryslân vanaf 2021

Vrije tijd Over het Fries Op het werk
12 november 2018
Persbericht Provincie Fryslân - Aansluiten bij de kracht en de ideeën vanuit het veld, voortbouwen op de resultaten van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en meer ruimte voor innovatie en nieuw talent. Op deze manier wil de provincie Fryslân in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2021 een sterk en flexibel cultuurbeleid in Fryslân neerzetten.

Gedeputeerde Poepjes: “Fryslân kin in soad. Ús provinsje barst fan de kreativiteit, it talint en de enerzjy. Dêr wolle wy better op ynspylje kinne. Wy koesterje wat troch de kulturele organisaasjes al berikt is. Dêrom wolle wy trochgean mei wat wurket en dêrby nije ûntwikkelings stimulearje. Mei dizze weroriïntaasje skeppe wy dêr rânebetingsten foar.”

De notitie ‘Kultuer oan ‘e Kime’ beschrijft de doelen, voorwaarden en toetsingscriteria voor het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2021. In de huidige situatie zijn er geen duidelijke criteria om te bepalen welke instellingen een meerjarige subsidie krijgen. Ook ligt het budget voor het beleid voor een groot deel vast door meerjarige subsidieafspraken. Dat beperkt de flexibiliteit.

Samenwerking
Culturele organisaties waren nauw betrokken bij het tot stand komen van het voorstel. Dit gebeurde via werksessies, een gezamenlijke dag over Agenda2028, bijeenkomsten en gesprekken. Begin 2018 formeerde een aantal spelers een kerngroep, met deze kerngroep was het hele jaar regelmatig overleg.

Op basis van alle ontwikkelingen, de resultaten van LF2018 en de inbreng vanuit het veld maakte de provincie een ontwerp voor een nieuwe uitvoeringsstructuur. Dit bestaat uit vier onderdelen: kunst, erfgoed, taal en programmalijnen. In het onderdeel kunst kiest de provincie voor popcultuur en (locatie)theater. Popcultuur en theater onderscheiden en manifesteren zich sterk in Fryslân. In het onderdeel erfgoed brengt de provincie musea, archieven en erfgoed samen in één beleid. Taal benoemt de provincie als ambitie, om taal en meertaligheid als inspiratiebron voor kunst en cultuur verder te stimuleren. Een sprekend voorbeeld hiervan is Lân fan Taal.

Via de programmalijnen wil de provincie flexibel kunnen inspelen op de kracht en de ideeën vanuit het culturele veld. De programmalijnen gaan over zaken als grootschalige producties, vernieuwing & experiment, taal & identiteit en culturele initiatieven vanuit de samenleving. Deze onderwerpen hebben sterke raakvlakken met de ambities van Agenda2028, de erfenis van LF2018.

Onafhankelijke toetsing
In het nieuwe beleid wil de provincie subsidieaanvragen van organisaties inhoudelijk laten beoordelen door één of meer onafhankelijke adviescommissies. Dit sluit aan bij de werkwijze van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en alle andere provincies. In de huidige werkwijze beoordeelt de provincie Fryslân de aanvragen nog zelf.

De voorbereiding voor de heroriëntatie vindt plaats binnen het bestaande beleid. Het nieuwe beleid gaat in vanaf 2021. Uiterlijk begin 2020 komt er een voorstel aan Provinciale Staten met een nadere uitwerking van de voorwaarden en de financiële dekking van het nieuwe cultuurbeleid.

Het uitvoeringsprogramma Kultuer oan ‘e Kime en het voorstel aan Provinciale Staten kunt u downloaden op www.fryslan.frl.