Foto: provinsje Fryslân

Nieuws voor het onderwijs: methodes Fries nu gratis aan te vragen

Leren & onderwijs
8 juli 2022
De digitale lesmethodes voor het vak Fries in het basisonderwijs (Spoar 8) én in het voortgezet onderwijs (Searje 36), zijn vanaf nu gratis voor alle scholen in Fryslân. Aanmelden gaat via de website van Taalplan. Daarnaast zijn aanvullende materialen vanaf nu ook heel gemakkelijk te vinden en te bestellen via de nieuwe webshop websjop.taalplan.frl.

Voorheen ontvingen scholen in Fryslân financiële steun van de provincie om het schoolvak Friese taal en cultuur sterk neer te kunnen zetten. Dat was in de vorm van de Materiële Ynstânhâlding Frysk (MYF). Op 24 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de MYF anders in te richten.

Met het project Taalplan Frysk 2030 werkt de provincie, samen met taal- en onderwijsinstellingen en het onderwijsveld aan een sterke positie van het Fries in het onderwijs. Daar hoort goed lesmateriaal bij en daarom is besloten om alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Fryslân gratis toegang te geven tot de methodes Spoar 8 en Searje 36, maar ook de daarbij aansluitende tijdschriften Tsjil en LinKk. Aanmelden kan via taalplan.frl/oanmelde. Voor bestaande gebruikers van Searje 36 en/of abonnees van LinKk gaat dat automatisch.

Natuurlijk kunnen er ook nog andere materialen worden gebruikt voor het vak Fries op jullie school. De school kan daarvoor een beroep doen op de provinciale subsidieregeling ‘Frysk foar no en letter’. Meer informatie over de regeling vind je op taalplan.frl/fryskfoarnoenletter. De regeling houdt kortgezegd in dat 80% van de kosten voor het lesmateriaal worden vergoed. Al het materiaal dat voor de regeling in aanmerking komt, is te vinden op websjop.taalplan.frl.