Succesvolle start cursusjaar Afûk: meer mensen op cursus Fries

Leren & onderwijs
28 maart 2019
Ruim 400 personen zijn in het eerste kwartaal van 2019 gestart met een cursus Fries. Dat zijn 150 cursisten meer dan in dezelfde periode in 2018. In totaal zijn er op dit moment ruim 30 cursusgroepen op diverse locaties in de hele provincie actief met een cursus Fries verstaan, spreken of schrijven.

Al meer dan 90 jaar verzorgt de Afûk cursussen Fries op allerlei niveaus: voor mensen die het Fries als moedertaal hebben, maar ook voor diegenen waarvoor het Fries een nieuwe taal is. Op dit moment volgen circa 250 cursisten een cursus ‘Lear mar Frysk’ (Fries verstaan en lezen) en ‘Praat mar Frysk’ (Fries spreken). Ruim 150 cursisten doen mee aan een cursus ‘Skriuw mar Frysk’ (Fries schrijven).

‘Wy binne der fansels hiel bliid mei dat de minsken ús sa goed witte te finen en, moaier noch, dat ús kursussen yn in ferlet foarsjogge’, zegt Lineke Kuiper van de cursusorganisatie van de Afûk. ‘En de kursussen wurde net allinne folge út persoanlike ynteresse, mar ek foar it wurk. Fia wurkjouwers is der hieltyd mear fraach nei kursussen foar meiwurkers.’

Cursussen op maat
De Afûk organiseert niet alleen algemene cursussen voor particulieren, maar biedt ook cursussen op maat aan. ‘Njonken de basisbegjinsels is yn sa’n kursus ek omtinken foar bygelyks spesifike terminology. Yn oerlis mei in organisaasje of bedriuw kinne wy dêr ynfolling oan jaan’, legt Kuiper uit. Voor sommige beroepsgroepen zijn en worden aparte methodes ontwikkeld. Voor ambtenaren is er bijvoorbeeld een methode Fries in het officiële verkeer en op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een cursus voor zorgprofessionals.

De Afûk biedt dit cursusjaar zo’n 40 verschillende cursussen aan. Voor degenen die geen groepscursus kunnen of willen volgen is er de mogelijkheid om via zelfstudie Fries te leren. Kijk voor meer informatie op http://kursus.afuk.nl.