Boeken fan Fryslân is in projekt fan de Afûk dat him rjochtet op de promoasje fan alle Fryske boeken. Lês hjirûnder alles oer aksjes en aktiviteiten.

Boek fan de Moanne
Mei it Boek fan de Moanne rjochtsje wy ús op it befoarderjen fan de ferkeap fan boeken yn de boekhannels. Noch altyd hiel wichtich foar de distribúsje foar Frysktalige boeken. Mei in display en in poster, folders en in reklamekampanje wurdt der ekstra oandacht fêstige op it Boek fan de Moanne. Dit jier wienen dat ûnder oaren de roman ‘De tredde perioade’ fan Ferdinand de Jong, it printeboek ‘Der leit in krokodil ûnder myn bêd’ en ‘Famke, Famke’ fan Ale S. Van Zandbergen.

Sutelaksje 
De sutelaksje hat syn wearde de jongste jierren op ‘e nij bewiisd. Ferdinand de Jong hat de lieding oer dit projekt en docht dat mei faasje. Al wer in pear jier wurdt der mei súkses sutele yn de Fryske doarpen. En elk kin him oanmelde. De ferieningen yn de doarpen, dy’t tekenje foar de ferkeap, ûntfange 25% fan de omset. Dat is foar de measte ferieningen in bêst stik bûter yn de brij. Dit jier is der sutele yn ûnder oaren: Boarnburgum, Blauhûs, Nij Beets, Weidum, Aldegea en Berltsum.

Kadoboek foar bern
It kadoboek foar bern is in fêste wearde yn de Fryske boekewrâld. Boeken fan Fryslân jout útjouwers de gelegenheid om sa’n boek moai en yn in hege oplage út te jaan. De presintaasje en de ferspreiding is yn hannen fan Boeken fan Fryslân. Yn 2018 is it kadoboek skreaun troch Hanneke de Jong en yllustreard troch Linda de Haan. Utjouwer is Bornmeer.

Boekewikegeskink mei CPNB
Yn it ramt fan de Nationale Boekenweek is yn 2018 it nasjonale boekewikegeskink fan Griet Op de Beeck oerset nei it Frysk troch Jetske Bilker. De Fryske edysje ferskynde yn in oplage fan 8000 eksimplaren. Yn de boekewike koenen klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal €12,50. Op it Boekefeest yn Zalen Schaaf, mei in programma rûnom de Flaamske skriuwster en in tal froulike Fryske auteurs (Elske Schotanus, Hilda Talsma, Baukje Zijlstra, Jetske Bilker en Neeltje Bonnema), kamen sa’n 300 minsken ôf.

Dichter fan Fryslân
Boeken fan Fryslân stiet yn opdracht fan de provinsje noed foar de begelieding fan de Dichter fan Fryslân.

Ferkeap oan skoallen
De siswize ‘keapje troch te sjen’ giet ek op foar skoallen. Der wurde rûnom yn Fryslân boekekisten nei de skoallen brocht. Dy krije fjirtjin dagen de gelegenheid om in kar út it oanbod te meitsjen. De boeken dy’t oerbliuwe, wurde wer ophelle.

Alternative ferkeappunten
Alle jierren wurde der alternative ferkeappunten fan Fryske boeken organisearre. De diskes wurde bemanne troch frijwilligers dy’t in profyzje fan 25% fan de omset krije.