Praat mar Frysk op ’e kofje by Hulpmiddelencentrum Fryslân

Frije tiid Oer it Frysk Op it wurk
11 jannewaris 2019
Hulpmiddelencentrum Fryslân bestelde Praat mar Frysk-promoasjemateriaal. Reden genôch foar ús om ris op 'e kofje. Want hoe dogge sy it dêr mei it Frysk? Tsjek it filmke! Wolst ek Praat mar Frysk-promoasjemateriaal bestelle of fynst it miskien ek leuk dat we by dy lâns komme foar in bakje? Foar mear ynformaasje oer de Praat mar Frysk-bedriuwsfideo sjochst hjir. Foar it bestellen fan materialen giest nei de Praat mar Frysk websjop. Wistest dat wy ek om 'e 14 dagen in taalpraatsje hawwe op Omrop Fryslân? Dat wy in beare gesellige kroechkwis organisearje? Dat dy super handige Praat mar Frysk-app fergees te downloaden is? Foar noch folle mear Praat mar Frysk sjochtst op http://www.praatmarfrysk.nl/ of folgje Praat mar Frysk fia de ferskate socials!