Presintaasje nije dichtbondel ‘It leafst bin ik in fûgel’

Frije tiid Oer it Frysk
29 oktober 2018
Op freedtemiddei 2 novimber wurdt presintearre: It leafst bin ik in fûgel, poëzy foar elkenien fan 9 – 99 jier. Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma.

Beam

it moaist sit dyn hier
as it ljochtgrien krollet
op myn jierdei

ik fyn dyn earms
sa sterk ast stoeist
mei de wyn en winst

it leafst bin ik in fûgel
flean gau  nei dy ta as
bangens my bite wol

ik fyn dyn gesicht sa rêstich soms deftich
hast sa’n geduld mei my
do fielst it sachtst mei in sniejas en mûtse op
dan jou ik dy in krûpke

De presintaasje sil plakfine op freedtemiddei 2 novimber fan 16.30 – 18.00 oere yn de Afûkwinkel. Elkenien is fan herte wolkom.

Boekgegevens
It leafst bin ik in fûgel, poëzy foar elkenien fan 9 – 99 jier
Gearstaller: Elske Kampen /  Yllustrator: Marijke Klompmaker
Siden: 56
Ferkeappriis: € 12,50
ISBN: 978 94 92176 89 9