Projekten

Boekewikegeskink mei CPNB | 23 o/m 31 maart

10 desimber 2018
Yn it kader fan de Nationale Boekenweek is yn 2019 it boekewikegeskink fan Jan Siebelink oerset nei it Frysk troch Jetske Bilker. De Fryske edysje ferskynt yn in oplagen fan 6500 eksimplaren. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal € 12,50. Op 30 maart treedt Jan Siebelink op mei Willem Schoorstra yn de eardere synagoge fan Ljouwert.