Foto: argyf BfF
Projekten

Frysk boek by de boadskippen

9 desimber 2019
Lekker, in Frysk boek! Boeken fan Fryslân yntrodusearret Fryske boekeferkeap yn de supermerk. De Superrr yn Aldeboarn besiket it út. It is de bedoeling dat yn de rin fan 2020 mear supermerken Fryske boeken oan it assortimint tafoegje. Foar mear ynformaasje nimst kontakt op mei Ida Heddema, i.heddema@afuk.nl.