Rely Jorritsma, foto: FLMD

Relypriis 2021 foar 3 ferhalen en 3 fersen

Boeken fan Fryslan Frije tiid Oer it Frysk
24 july 2021
Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dit jier foar de 67ste kear útskreaun, binne 97 ynstjoeringen ynkommen, 34 koarte ferhalen en 63 gedichten. De sjuery, besteande út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven, dy’t de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat trije ferhalen en trije gedichten bekroand.

Elmar Kuiper fan Jorwert wûn in priis foar sawol it ferhaal In frjemde fûgel as it gedicht Ferlosboartsje. Dêrneist waarden bekroand de ferhalen Crossroads fan Gerrit Hoekstra fan Winsum en Op frijersfuotten fan Bregtje Sijtsma út Aviemore (Skotlân) en de gedichten In healsliten aureooltsje fan Fedde Dijkstra fan Ljouwert en It waad fan Sytse Jansma fan Harns. De prizen fan € 1000 elk wurde op sneon 2 oktober o.s. op it stedhûs te Ljouwert útrikt.

Sjoch ek www.stiftingflmd.frl.