Vers van de pers: de Moanne nr. 4

Boeken fan Fryslan Frije tiid
8 oktober 2020
Dit wykein by alle abonnees op de matte: ‘de Moanne’ nûmer 4. Mei lykas wenst in nijsgjirige en ynteressante miks oan kollums, ynterviews, (eftergrûn)ferhalen en oare bydragen yn it Frysk en it Nederlânsk. Losse nûmers te keap yn de boekhannel.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimst in jierabonnemint geandewei it jier, dan betellest nei rato.

de Moanne útprobearje of kado dwaan?
Jawis, dat kin! In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. Sikest in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’sto dy kado jaan wolst. En do krigest dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Sjoch ek ris op www.demoanne.nl!