Wike fan de gebeartetaal by MeM

Frije tiid
27 septimber 2018
23-30 septimber by MeM: wike fan de gebeartetaal. By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Fan 16 oant en mei 23 septimber is dat de gebeartetaal

(wykprogramma hjirûnder). Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM op de website fan it Lân fan taal en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.