Aginda oersjoch

2 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

4 april

Praat mar Frysk kroechkwis yn Tsjerkwert

De Praat mar Frysk kroechkwis fannejûn yn doarpshûs It Waltahûs GIET NET TROCH! It goede nijs is lykwols dat der in nije datum komt yn oktober. Sjoch it as ekstra tariedingstiid :-). Mear ynfo folget. De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk.  Sjoch ek www.praatmarfrysk.nl.

6 april 10 april

Fryske wike by Omrop Fryslân, donearje dyn stim

Jawis, it is alle dagen Frysk by Omrop Fryslân mar dizze wike giet de spotlight noch efkes ekstra oan op de Fryske taal. Dat hat alles te krijen mei it projekt Common Voice, in inisjatyf fan Mozilla om masinen te learen hoe’t echte minsken sprekke. Doel is om aanst fergees in tagonklik en breed tapasber korpus ynsprutsen Frysk beskikber te hawwen dêr’t elk dy’t dat wol gebrûk fan meitsje kin foar allerhanne tapassings. Sa kinst bygelyks no al yn it Ingelsk en Nederlânsk opdrachten nei dyn tv stjoere of sels dyn auto berjochten stjoere litte. Dat soe dan yn ‘e takomst ek yn it Frysk kinne. Afûk, Fryske Akademy, NHL/Stenden en FERS dogge ek mei. Sjoch ek https://voice.mozilla.org/fy-NL.

16 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

30 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

14 maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

28 maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

31 maaie

Deadline foar it ynstjoeren fan dyn bydrage foar de Lange koartproazajûn

De redaksje fan Ensafh ropt elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. Alle (streek)talen dy’t yn Fryslân brûkt wurde, binne dêrfoar tastien. Skriuwers fan de bêste ferhalen meie har ferhaal op de Lange koartproazajûn op 27 novimber yn Frjentsjer foarlêze en de alderbêsten wurde yn it papieren nûmer fan Ensafh publisearre. Hjoed is de lêste dei datst dyn bydrage ynstjoere kinst. Sjoch hjir foar alle ynformaasje.

11 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

25 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

21 augustus 23 augustus

TIID, bysûnder befrijingskonsert yn de Broeretsjerke yn Boalsert

‘Der sil gjin tiid mear wêze’. It Quatuor pour la fin du temps fan Olivier Messiaen útfierd troch Marjolein van Dingstee op fioel, Corien Kolk op cello, Pauli Yap op piano en Pierre Lafay op klarinet. Dichteres Aggie van der Meer skreau spesjaal foar dizze gelegenheid de gedichtesyklus: De tiid, it duorjen. De sân gedichten dy’t oanslute by de acht dielen fan Quatuor pour la fin du temps wurde foardroegen troch akteur Thijs Feenstra. Op freed 21 augustus om 20.30 oere en snein 23 augustus om 15.00 oere. Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.stichting-up.nl.

30 septimber 11 oktober

Berneboekewike

It is wer Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân. Yn Fryslân is der fansels tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne.

27 novimber

Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Hjoed yn De Bogt fen Guné te Frjentsjer de bekendmakking fan de bêste ferhalen. Lês de oprop mei mear ynformaasje oer dizze tige-koarte-ferhalewedstriid hjir.