Aginda oersjoch

1 juny 31 oktober

Eppie Dam en Lienke Boot eksposearje yn museum Sleat

De eksposysje ‘Twee zielen, één natuur’ lit wurk sjen fan twa keunstners út Sleat: Lienke Boot en Eppie Dam. Lienke makket lino’s en tekeningen by gedichten van Eppie Dam. Tegearre makken Lienke en Eppie de bondel Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters, mei fûgelgedichten fan Eppie en prachtige lino’s fan Lienke. Lês hjir hoe’t soks ta stân komt. It wurk is it hiele seizoen (o/m oktober) te sjen yn it museum fan Sleat. It boek Tsjilp! is útjûn by De Ryp en fansels te keap yn it museum mar ek yn de boekhandel of ús websjop.

14 augustus 18 oktober

Utstalling ‘Frysk libben erfgoed, fan Wâldbean oant Wetterhoun’ yn Obe

By dizze útstalling rinst rûn yn in oaze fan Fryske fruitbeammen en fazen mei siedsjes en foto’s  fan allerhanne soarten gewaaksen! Inkeld de nammen fan de soarten binne al poëtysk en sizze soms wat oer de komôf of de kleur. Prachtige literêre sitaten, sprekwurden, gedichten, in filmdokumintêre en skilderijen fan bisterassen as de Wetterhoun en de Fryske Stabij sprekke ta dyn ferbylding en litte dy op in oare wize yn de kunde komme mei seldsum Frysk libben erfguod. En foar wa’t sels oan de slach wol mei Fryske gewaaksen is der sie te keap of te ruiljen yn de siebiblioteek. Tagong fergees. Adres en iepeningstiden: www.tresoar.nl.

24 septimber

BBA op besite by Lyndensteyn, Beetstersweach

Hjoed giet de BBA nei School Lyndensteyn, skoalle foar spesjaal ûnderwiis op ’e Sweach. Se giet op besite by de beukers, de zml-learlingen, de begjinnende lêzers en de boppebou om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

24 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

25 septimber

BBA op besite by Loevestein, De Gordyk

School Loevestein op De Gordyk ûntfangt de BBA hjoed. It is in wersjen, om’t dizze skoalle it dekôr wie fan de ynhuldiging fan Lida Dykstra as BBA yn jannewaris fan dit jier. De BBA sil diskear yn de groepen 1, 2 en 3 ynteraktyf foarlêze, sjen litte hoe’t boeken makke wurde en fansels ek alle fragen fan de bern beäntwurdzje. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

26 septimber

Europeeske dei fan de talen 2020

De dei fan de talen wurdt sûnt 2001 jierliks op 26 septimber organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel: safolle mooglik minsken witte litte hoe wichtich at it is om in taal te learen, mar ek om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op https://edl.ecml.at/.

26 septimber 27 septimber

Grutmasterkursus poëzy

Dizze masterclass poëzy yn ’e Fryske taal by Tresoar yn Ljouwert is bedoeld foar de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter. Under lieding fan Elmar Kuiper en Abe de Vries, wurkest oan oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip. Mear ynformaasje op de webside fan útjouwerij Grotesk. Stipers en partners fan de Grutmasterkursus Poëzy binne: literêr sintrum Tresoar, útjouwerij DeRyp, it Fûûns fwar it Frysk, en City of Literature Ljouwert/Provinsje Fryslân.

28 septimber

BBA op besite by De Opstekker op de Tynje

De Opstekker op de Tynje ûntfangt hjoed de Berneboeke-ambassadeur. Sy sil yn de groepen 3, 4 en 7 foarlêze, fertelle en fragen fan de bern beäntwurdzje oer de tsien boeken út de Lêskoffer en har eigen wurk. Se giet ek efkes mei de bern oan de slach mei in pear skriuw- en tekenopdrachten. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Foar mear ynformaasje en opjaan sjochst op www.berneboekeambassadeur.frl.

29 septimber

BBA op besite by De Arke yn Nijbeets

Fan ’e moarn is de BBA op besite by CBS De Arke yn Nijbeets. Yn de groepen 3/4 en 7/8 sil sy foarlêze, fertelle en fragen fan de bern beäntwurdzje oer de tsien boeken út de Lêskoffer en har eigen wurk. Mei de boppebou giet se ek efkes oan de slach mei in kreative skriuwopdracht. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

29 septimber

BBA op besite op De Jasker, Nijbeets

Fan ’e middei is de BBA op de oare skoalle yn Nijbeets: OBS De Jasker. Dêr sil se yn groepen 4/5 en 6/7/8 foarlêze, fertelle en fragen beäntwurdzje. Want makket in skriuwer ek wolris in fout? Wêr komme de ideeën wei? En wa makket dy moaie tekeningen?
De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

30 septimber 11 oktober

Berneboekewike 2020

It is wer (Fryske) Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân, mar yn Fryslân bart ek fan alles. By dé Fryske lesmetoade foar it bû,  Spoar8, binne fjouwer nije projekten makke en der binne fansels Fryske berneboeken dy’t oanslute by it tema. Ek wurdt der in ferhalewedstriid organisearre. Lês der mear oer op afuk.frl/berneboekewike.

1 oktober

BBA op besite by De Flecht, Lippenhuzen

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur nei OBS De Flecht yn Lippenhuzen. Yn groepen 1 en 2 lêst se ynteraktyf foar en docht se bewegingsspultsjes, fan groepen 3 oan ’e mei 6 beäntwurdet se de fragen. Fansels wurdt der ek ferteld en foarlêzen. Want de Lêskoffer fan de BBA sit grôtfol moaie boeken. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

2 oktober

BBA op besite op De Hoekstien, Lúkswâld

De bern fan OBS De Hoekstien yn Lúkswâld krije hjoed de Berneboeke-ambassadeur op besite. Lida sil ynteraktyf foarlêze en fragen oer it skriuwersfak beäntwurdzje, mar ek kreatyf mei de bern fan de groepen 4/5/6 en 7/8 oan de slach gean. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Foar dit jier sit har aginda fol, mar foar 2021 kin dat wer. Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.

6 oktober

BBA op besite by It Twaspan, Wynjewâld

Hjoed is de BBA op besite by OBS It Twaspan yn Wynjewâld. Se sil foarlêze, fertelle en fragen fan de bern beäntwurdzje oer de tsien boeken út de Lêskoffer en har eigen wurk. Mei de boppebou giet se ek efkes oan de slach mei in kreative skriuwopdracht.
Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

7 oktober

BBA op besite by Votum Nostrum, Wynjewâld

De midden- en boppebou fan CBS Votum Nostrum yn Wynjewâld krije hjoed de Berneboeke-ambassadeur op besite. Lida Dykstra lêst foar, fertelt se oer har wurk as skriuwer, en beäntwurdet de fragen fan de bern, mar giet ek kreatyf mei harren oan de slach. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

8 oktober

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

9 oktober

BBA op besite by De Oanrin, Bakkefean

Hjoed slút Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra har toernee by alle 22 skoallen fan Opsterlân del, ôf yn Bakkefean. Op OBS De Oanrin giet se alle klassen bydel om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen, mar se giet ek mei de bern oan it skriuwen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

22 oktober

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

26 oktober 30 oktober

Fryske Foarlêswike 2020 (ûnder foarbehâld)

Goed 600 foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op ’en paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 18.500 nije Tomke-temaboekjes mei, dat de bern nei it foarlêzen op de pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by de gastâlders mei nei hús krije. Yn 2020 rint it troch it Koroanafirus allegear oars en is de Foarlêswike foarearst útsteld nei de wike fan 26-30 oktober 2020. Tomke hat der sin oan! Jim ek? Sjoch ek www.tomke.nl.

5 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

6 novimber

Dei fan ’e Fryske Letterkunde

Hjoed is yn Ljouwert de 3e Dei fan ’e Fryske Letterkunde. Yn 2020 wurdt betocht dat it 75 jier ferlyn is dat Fryslân befrijd waard. Sadwaande organisearje de Fryske Akademy en Tresoar in kongres oer it tema Befrijing yn ‘e Fryske Literatuer. De Dei fan ’e Fryske Letterkunde wol net allinnich in poadium wêze foar it fersprieden fan kennis oer de Fryske literatuer en letterkunde, mar ek in gelegenheid om it netwurk te ferstevigjen, sawol fan kenners fan ’e Frysktalige letteren as kenners fan Nederlânske of oarstalige letteren. Op ’e Dei is ek romte foar diskusje oer hoe’t de kennis fan Fryske literatuer ferbrede en grutter makke wurde kin.

19 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

27 novimber

Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Op de Lange koartproazajûn wurde alle priiswinnende ferhalen foardroegen en ek de Dichter fan Fryslân jout in optreden. Ynrin: 19:30 oere. Lokaasje: De Bogt fen Guné (Fiverstrjitte 1, 8801 TT Frjentsjer) mei in foarbehâld yfm koroana.

3 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

17 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

14 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

28 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Muzyk yn Bedriuw’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

4 juny

Finale Sjongfestival 2021

Nije ronde, nije kânsen! Yn 2020 koe it Sjongfestival spitigernôch net trochgean mar ‘ijs en weder dienende’ is hjoed dan dochs de grutte finale yn skouboarch De Lawei yn Drachten! Ut de ferskate foarrondes (op 20, 21 en 23 april 2021) wurde troch de sjuery de allerbeste groepen keazen en dy stride hjoed yn Drachten om de ear. It Sjongfestival is in aktiviteit foar learlingen fan de groepen 6, 7 en/of 8 fan de Fryske basisskoallen en wurdt ien kear yn de twa jier organisearre troch Cedin, Keunstwurk, Omrop Fryslân en de Afûk. Mear ynformaasje folget yn it nije skoaljier. Sjoch ek op www.sjongfestival.frl.