Aginda oersjoch

22 Maaie 24 Maaie

International Conference of Minority Languages

The 17th International Conference on Minority Languages is organized by the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Fryske Akademy). ICML XVII will take place from 22-24 May 2019 in Ljouwert/ Leeuwarden, The Netherlands. Please, check for further information the website icml.eu.

28 Maaie

Sutelaksje Britsum, Jelsum en Koarnjum

Hjoed organisearret Boeken fan Fryslân mei Build and Be in Sutelaksje yn Britsum, Jelsum en Koarnjum! Fan 18.30 oant 21.00 oere de moaiste en nijste Fryske boeken by jo oan ‘e doar!

1 Juny

Overtuinenfair Drylts

It histoaryske en skildereftige sintrum fan de Fryske stêd Drylts is in unike lokaasje foar in fair. Dêrom wurdt der sûnt 2019 op de 1e sneon yn juny in ‘Overtuinenfair’ organisearre. Hjoed is it wer safier. Fan iten en drinken oant klean, antyk, túnguod en neam mar op. Mar ek de moaiste Fryske boeken! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. De tagong fan € 2,50 is foar in goed doel! Foar mear ynformaasje oer de ‘Overtuinenfair’ sjochst op www.overtuinenfair.nl.

2 Juny

Streekmerk It Flinkeboskje

De Fryske streekmerken op de Flinkefarm yn Himmelum binne ûnderwilens útgroeid ta in fenomeen yn Fryslân. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed bygelyks, tusken 10.00 en 17.00 oere. Entree € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

5 Juny

Sutelaksje Weidum

18:30 - 20:30

Yn Weidum wurdt op 5 juny mei Fryske boeken sutele troch de Harmonie. Mear ynformaasje oer de sutelaksje fynst hjir.

14 Juny

Sutelaksje Feanwâlden

18:30 - 20:00

Op freed 14 juny sutelet it Doarpshûs yn Feanwâlden mei Fryske boeken. Wolst mear witte oer it fenomeen ‘sutelaksje’? Gean dan nei Boeken fan Fryslân.

21 Juny

BoekSimmerBoekfeest

20:00 - 00:00

Yn Kafee Markzicht yn Drachten, foar skriuwers én lêzers. It tema foar it feest is ‘Sinnekear’ (Zonnewende). Mei û.o. foardrachten en de bekendmakking fan de winner fan de Boeken fan Fryslân ferhalewedstriid. M.m.f. Ferdinand de Jong, Elske Schotanus, Anita Terpstra, Nyk de Vries, Geert Nauta, Gjalt de Jong en Paul Siemensma. Elkenien is fan herte wolkom en de tagong is fergees.

27 Juny

Heamielmerk

Fan 26 oant en mei 29 juny binne de Heamieldagen yn Boalsert. Tradysjegetrou is der op tongersdeis de Heamielmerk. Fan 9.00 oant 16.00 oere fynst yn de moaie binnestêd fan Boalsert in keur oan kreamen en ek alle winkeliers hawwe de doarren wagewiid iepen stean. De Afûk komt op dy dei mei Boeken fan Fryslân nei Boalsert ta. Lit dy by ús ris ferrasse troch in moai Frysk boek! Foar wiidweidige ynformaasje oer de Heamieldagen sjochst op www.heamiel.nl.

6 July 7 July

SYKJE, een hommage aan Aggie van der Meer

Bijzonder concert geïnspireerd op en met teksten fan schrijfster en dichteres Aggie van der Meer en composities van Hoite Pruiksma, uitgevoerd door CAPELLA Capella Frisiae, Wietse Meinardi (harmonium), Pauli Yap (piano), Klaas de Haan (beiaard), Thijs Feenstra (acteur ), Gootisen Eenling (regisseur) en Hoite Pruiksma (dirigent). Te beleven op 6 juli om 20.15 uur en op 7 juli om 15.00 uur en 20.15 uur. Locatie: Broerekerk Bolsward. Meer informatie en kaartverkoop: www.stichting-up.nl.

7 July

Streekmerk It Flinkeboskje

Hjoed kinst op it hiem fan de Flinkefarm wer lekker shoppe, ite en drinke en genietsje fan de ûntspannen sfear fan de Fryske streekmerk dêre. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

11 July

Sutelaksje Jorwert

18:30 - 20:30

Yn Jorwert is fannejûn de Iisklup op ‘en paad mei Fryske boeken! De Sutelaksje is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Lês der hjir mear oer.

27 July

Paardendagen Wouterswoude

Fan 25 oant en mei 27 july binne de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld mei fansels de ‘paardenmarathon’ op freed en in hiel soad oare aktiviteiten. Op sneon 27 july is de ‘boerenmarkt’, in super gesellige dei foar de hiele famylje mei û.o. in grutte merk. Ek de Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân oanwêzich. Wy sjogge jim graach!

4 Augustus

Streekmerk It Flinkeboskje

Simmer yn Fryslân! Hjoed is de simmerstreekmerk op de Flinkefarm. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’ by Himmelum. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

1 september

Streekmerk It Flinkeboskje

Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid. De Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

9 september

Sutelaksje De Pein

Kuorbalferiening De Pein sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! www.kcdepein.nl

13 september

Akademydei

26 september

Jouster Merke