Aginda oersjoch

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

16 novimber

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

21 novimber

Feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân

15:30 - 17:00

Op tongersdei 21 novimber om 15:30 oere binne jo fan herte útnûge om oanwêzich te wêzen by de feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân. De offisjele beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fynt plak yn de ‘Stadskas’ op it Aldehoustertsjerkhôf, tidens it Explore the North Festival yn Ljouwert.

Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Dichter bij Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering. Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle. Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl.

22 novimber 24 novimber

Explore the North

Kuierje troch de Ljouwerter binnenstêd en lit dy ferrasse troch ferhalen en muzyk, byldzjende keunst, teater en noch folle mear. Lokale helden diele it poadium mei ynternasjonale toppers en jong talint spilet tegearre mei âlde bekenden: fan klassike firtuozen oant elektroanyske avonturiers. Op 16 novimber o.s. ferskynt in spesjale ‘Explore edysje’ fan de Moanne. Sjoch foar alle ynfo op www.explore-the-north.nl.

14 desimber 30 desimber

‘Karlsson fan it dak’ yn stedsskouboarch De Harmonie

Mei Karlsson yn de buert is, hoechst dy noait te ferfelen. Want mei net ien kinst sokke goede aventoeren belibje as mei Karlsson fan it dak, de meast ûngewoane held dy’t der bestiet! In ‘must-see’ famyljefoarstelling fan Tryater. Sjoch foar mear ynfo en tickets op www.harmonie.nl. En om it nóch leuker te meitsjen: Karlsson fan it dak is der ek as boek. Bestel ‘m hjir of keapje it yn de boekhannel. Dan belibbest de aventoeren fan Karlsson sa faak as’t mar wolst.