Aginda oersjoch

17 septimber 6 novimber

Sutelaksjes

De kroaden mei Fryske boeken binne wer op ‘e streek! Op 17 septimber yn Kimswert (Keatsferiening De Helfrichs), 20 septimber yn Balk (Streekharmonie Concordia), 7 oktober yn Jorwert (Iisklup), 8 oktober op De Rottefalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober yn Wergea (Filmkafee Bagdad), 20 oktober yn Easterwierrum (Doarpshûs de Tysker) en 6 novimber yn Penjum (Doarpshûs). Sels ris mei dyn feriening of klup in sutelaksje organisearje? Sjoch op www.sutelaksje.nl foar alle ynformaasje.

27 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 oere yn bibleteek Burgum (ynrin fan 19.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

28 oktober

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

29 oktober 28 novimber

Lokaasjefoarstelling Kneppelfreed: in teätraal proses oer de Fryske identiteit

Net allinne Fedde Schurer stie terjochte op 16 novimber 1951, mar ek de Fryske identiteit. In proses oer de posysje fan it Frysk yn de rjochtseal dat útrûn op in histoaryske oproer. Santich jier letter is Kneppelfreed oanlieding foar in bysûndere foarstelling. Fan 29 oktober oant 28 novimber 2021 spilet Kneppelfreed op in bysûndere lokaasje, yn it ymposante Paleis fan Justysje yn Ljouwert. Sjoch foar mear ynformaasje en kaarten op Kneppelfreed.frl.

30 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 oere yn Paviljoen MeM, Bûtenpost (ynrin fan 19.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

31 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Hjoed om 15.00 oere yn it Jabikshuus, Groate Kerk, Sint Jabik (ynrin fan 14.30 oere ôf). De skriuwers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides hâlde in koarte lêzing oer harren wurk, lêze foar en ​sille yn petear mei elkoar en it publyk. De lêzings wurde ôfwiksele mei live boogiewoogie-muzyk troch Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organisearret yn oktober sechtjin literêre optredens rûnom troch Fryslân mei fjouwer skriuwersduo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer de optredens, data en plakken op www.boekenfanfryslan.frl.

31 oktober

De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Fannemiddei om 15.00 oere yn it Broekster Tsjerkje (ynrin fan 14.30 oere ôf) fertelt Sjoerd Bottema oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes dêrnjonken, besjongt de deistige dingen mar ek it needlot. It Frysk is foar him is in prima blues- en rock&roll taal. Yn 2019 ferskynde Jaap syn meast resinte c.d. “Set ‘m op ” mei titels as “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

3 novimber

Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Fannejûn om 20.00 oere yn Café It Reade Hynder Wommels (ynrin fan 19.30 oere ôf). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hawwe in protte oerienkomsten yn har wurk. Dêr’t Emiel sjongt oer werkenbere sitewaasjes dy’t Friezen belibje op it wurk of yn it deistige libben, skriuwt Hilda oer deselde tematyk. Se ha ek it talint om net om de feiten hinne te draaien en beneame de dingen sa’t se binne. De geasten fan dizze kreative rûchhouwers, dy’t tagelyk hiel gefoelich binne foar alles wat om harren hinne bart, brûzje altyd fan de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nimme jim op dizze jûn mei op reis troch har repertoire. Sjoch hjir mear foar mear ynformaasje.

4 novimber

De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Hjoed om 20.00 oere yn de Skierstins Feanwâlden (ynrin fan 19.30 oere ôf) fertelt Sjoerd Bottema oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes dêrnjonken, besjongt de deistige dingen mar ek it needlot. It Frysk is foar him is in prima blues- en rock&roll taal. Yn 2019 ferskynde Jaap syn meast resinte c.d. “Set ‘m op ” mei titels as “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

4 novimber

Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Fannejûn om 20.00 oere yn Grandcafé JAN! Wergea (ynrin fan 19.30 oere ôf). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hawwe in protte oerienkomsten yn har wurk. Dêr’t Emiel sjongt oer werkenbere sitewaasjes dy’t Friezen belibje op it wurk of yn it deistige libben, skriuwt Hilda oer deselde tematyk. Beide draaie se net om de feiten hinne mar beneame de dingen sa’t se binne. De geasten fan dizze kreative rûchhouwers, dy’t tagelyk hiel gefoelich binne foar alles wat om harren hinne bart, brûzje altyd fan de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nimme jim op dizze jûn mei op reis troch har repertoire. Sjoch hjir mear foar mear ynformaasje. NB Grandcafé JAN! fersoarget foarôfgeand oan de jûn in spesjaal Underweis-menu!

4 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

6 novimber

Utrikking Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is dit jier takend oan dichter Eeltsje Hettinga (Burchwert, 1955) . De priis, besteande út in oarkonde fan 10.000 euro, wurdt  hjoed útrikt yn kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert. De Gysbert Japicxpriis is de heechste literêre ûnderskieding foar oarspronklik Frysk literêr wurk en wurdt sûnt 1947 útrikt. Hettinga kriget de priis foar de gedichten dy’t er skreau as ‘Dichter fan Fryslân’. Lês ek it parseberjocht en sjoch foar mear ynformaasje op www.tresoar.nl.

7 novimber

De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Fannemiddei om 15.00 oere yn Poadium Gorter Balk (ynrin fan 14.30 oere ôf) fertelt Sjoerd Bottema oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes dêrnjonken, besjongt de deistige dingen mar ek it needlot. It Frysk is foar him is in prima blues- en rock&roll taal. Yn 2019 ferskynde Jaap syn meast resinte c.d. “Set ‘m op ” mei titels as “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

11 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

12 novimber

Bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

Fannemiddei om 16:00 oere (ynrin 15:30 oere) wurdt tidens Explore the North de nije Dichter fan Fryslân bekendmakke yn de Westerkerk yn Ljouwert. Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân troch deputearre Sytske Poepjes nimt Nyk de Vries ôfskie as Dichter fan Fryslân mei de presintaasje fan syn nijste dichtbondel ‘Asman’.

Derby wêze? Oanmelde is needsaaklik en kin fia: info@dichterfanfryslan.nl. NB Maks. 75 persoanen, tagong op basis fan folchoarder fan oanmelding en mei koroana check-app!

14 novimber

De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Fannemiddei om 15.00 oere yn Teater Mammemahûs Jellum (ynrin fan 14.30 oere ôf) fertelt Sjoerd Bottema oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes dêrnjonken, besjongt de deistige dingen mar ek it needlot. It Frysk is foar him is in prima blues- en rock&roll taal. Yn 2019 ferskynde Jaap syn meast resinte c.d. “Set ‘m op ” mei titels as “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

18 novimber

Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Fannejûn om 20.00 oere yn Café Het Grauwe Paard Marsum (ynrin fan 19.30 oere ôf). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hawwe in protte oerienkomsten yn har wurk. Dêr’t Emiel sjongt oer werkenbere sitewaasjes dy’t Friezen belibje op it wurk of yn it deistige libben, skriuwt Hilda oer deselde tematyk. Se ha ek it talint om net om de feiten hinne te draaien en beneame de dingen sa’t se binne. De geasten fan dizze kreative rûchhouwers, dy’t tagelyk hiel gefoelich binne foar alles wat om harren hinne bart, brûzje altyd fan de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nimme jim op dizze jûn mei op reis troch har repertoire. Sjoch hjir mear foar mear ynformaasje.

18 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

25 novimber

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

26 novimber

Taal fan myn hert ‘verhalenavond’

Hûnderten fertellers fertelle op like folle lokaasjes troch hiel Fryslân harren ferhalen. Yn tsjerken, bibleteken, musea, hûskeamers, kelders, plakken dêr’st gewoanwei net samar komst. ‘Verhalenavond’ is der foar elkenien, want elkenien hat in ferhaal. Bygelyks in ferhaal sa as’t dat bygelyks op in jierdei fertelst, in ferhaal oer in bysûnder barren, oer de omjouwing wêr’st grut wurden bist, oer in geheim dat net ien ken …. It tema is ‘Taal fan myn hert’. Jou dy op om dyn ferhaal te fertellen of kom lâns om te harkjen. Alle ynformaasje fynst op www.verhalenavond.nl.

2 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

5 desimber

Sinteklaas is jierdei!

Foar de allermoaiste Fryske Sinteklaze kadootsjes giest fansels nei de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Fynst ús oan de Bûterhoeke foar de Aldehou oer. Of winkelje yn ús webshop, dat kin fansels ek. Wy pakke dyn … Sinteklaas syn kadootsjes, moai foar dy yn, ek as’t online in bestelling dochst. En wistest dat it ferstjoeren fan bestellings om ‘e feestdagen hinne by ús altyd ekstra foardielich is? Folgje ús foar dat en oar nijs fia ús socials en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief.

9 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

16 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

23 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

25 desimber 26 oktober

1e en 2e krystdei

Bûten is it donker en kâld mar binnen is it waarm en smûk. Us advys: begraaf dy lekker mei in steapel boeken op de bank. Yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert en/of yn ús websjop fynst in hieieiel soad boeken dy’t it lêzen mear dan wurdich binne! Enne, in moai boek is fansels ek super leuk om kado te dwaan #dochinboekkado. Fansels pakke we dyn kado of kadootsjes moai yn en dyn online bestelling ferstjoere wy om de feestdagen hinne faak ek noch ekstra foardielich. NB op 1e en 2e krystdei is ús winkel ticht mar winkelje yn ús websjop kin 24/7.

13 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

20 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

5 maart 13 maart

Nasjonale Boekewike

De Nasjonale Boekewike 2022 hat as tema ‘Earste leafde’ en fynt plak fan sneon 5 oant en mei snein 13 maart. Ilja Leonard Pfeijffer skriuwt it Boekenweekgeschenk en Marieke Lucas Rijneveld nimt it Boekenweekessay foar har rekken. Lykas foargeande jierren ferkskynt yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske edysje fan it Boekenweekgeschenk. Jetske Bilker tekenet foar de Fryske oersetting. Yn de Boekewike krigest it Boekenweekgeschenk – yn it Nederlânsk óf it Frysk – fergees by besteging fan € 15,00 of mear. Sjoch foar mear ynformaasje ek cpnb.nl of boekenfanfryslan.frl.