Aginda oersjoch

20 septimber

Sutelaksje Akkrum

Roeiferiening De Waterheksen sutelt hjoed fan 16.30 oant 19.3o oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.

21 septimber

Jiermerk Agrarische Dagen Frjentsjer

Fan woansei 18 septimber o/m snein 22 septimber binne de Agrarische Dagen yn Frjentsjer. Mei alle dagen fan alles te dwaan, te hearren en te sjen en op sneon 21 maart û.o. de tradysjonele jiermerk. Ek de Afûk is dêr dan mei Boeken fan Fryslân mei de allermoaiste Fryske boeken! Komst ek? Foar mear ynformaasje oer de Agrarische Dagen sjochst hjir.

21 septimber

CD presintaasje WIEBE

Wiebe Kaspers (sang, toetsen), Florian den Hollander (bas) en Daan Slagter (drums) meitsje progressive popmuzyk mei Ingelske en Frysktalige teksten. Hjoed presintearret de band WIEBE har nije CD ‘Y’ yn de Noorderkerkseal fan Poppodium Bolwerk yn Snits. De nije CD ferskynd yn gearwurking mei útjouwerij Afûk as ‘albumboek’. Wolst by it konsert wêze? Sjoch foar mear ynfo op www.hetbolwerk.nl. Psssst! Sneon 26 oktober toert WIEBE ta promoasje fan de CD lâns ferskillende boekhannels yn Fryslân!

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

26 septimber

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

26 septimber

Europeeske dei fan de talen

De dei fan de talen wurdt organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel safolle mooglik minsken witte te litten hoe wichtich it is om in taal te learen, om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op https://edl.ecml.at/.

26 septimber

Lansearring podcast Boekekast

Hielendal hip en booming op it stuit: de podcast. Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân hawwe mei-inoar de podcastsearje Boekekast opsetten. Yn Boekekast wurdt alle wiken in oar Frysk ferhaal as podcast brocht. Alles mei it doel de Fryske literatuer ris op in oare manier ûnder de oandacht te bringen. Hjoed, de dei fan de memmetaal, wurdt de rige lansearre. Fan snein 29 septimber ôf is dan alle sneins in nije podcast te hearren fia www.omropfryslan.nl/podcast.

27 septimber 28 septimber

Nije foarstelling én boek fan Bennie Huisman

Súdwestlik fan Snits leit Sânfurd. It doarpke ynspirearre Bennie Huisman 20 jier lyn ta in lietsje en in novelle. Dy novelle is no útgroeid ta in roman: Sanfirdo. Oer de tema’s út de roman – belibjen fan leafdes, sykjen nei in plak op de wrâld, sykjen nei in ‘thús’-, oer de roman sels, oer de fragen, de mooglike antwurden en benammen it sykjen giet de ‘keamerfoarstelling’ Thús. Roman en foarstelling komme tagelyk ‘ûnder de minsken’. Plak en tiid: tsjerke Sânfurd, beide jûnen om 20.00 oere. Opjaan fia info@benniehuisman.nl. Sjoch ek www.sanfurd.nl.

3 oktober

Bolletongersdei

Grutte jiermerk yn Boalsert mei in hiel soad kreamen. De Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân: de allermoaiste Fryske boeken foar lyts en grut! Fansels kinst ek noch nei de merke, is der de tradysjonele keallekeuring en ringriderij. Sjoch ek www.bolsward.nl.

5 oktober

Sutelaksje Wergea

Filmkafee Bagdad sutelt hjoed tusken 10.30 oant 13.00 oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup of feriening! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.

6 oktober

Streekmerk It Flinkeboskje

Dit is de lêste streekmerk fan it seizoen op de Flinkefarm. Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid:  de Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

11 oktober

Sutelaksje Holwert

Muzykferiening Crescendo sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! Wolst ek in Sutelaksje organisearje? Sjoch foar mear ynformaasje op www.boekenfanfryslan.frl.

13 oktober

Berneboekedei

Hjoed kinst gesellich mei de hiele famylje nei de Berneboekedei yn Terherne. Alles stiet yn it teken fan berneboeken: moetsje skriuwers, dûnsje, genietsje fan strjitte- en teateracts, harkje nei muzyk en noch folle mear. Lit dy ferrasse en ferwûnderje! Fan 13.00-17.00 oere yn Terherne, tagong fergees. Mear ynformaasje op www.berneboekedei.frl.

16 oktober 20 oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.

26 oktober

Promoasjetoernee WIEBE

Op sneon 21 septimber ll. ferskynde de bysûndere cd ‘Y’ fan de band WIEBE. In album mei mear as allinne muzyk. Hjoed toert de band met frontman Wiebe Kaspers lâns ferskate boekhannels. Wês der by! Om 11.00 oere by Boekhannel Van der Velde yn Grins en dêrnei noch yn Hearrenfean, Snits, Ljouwert en Burgum. Njonken in sinjearsessy spylje de mannen fansels nûmers fan it nije albym. Sjoch hjir it toerskema en lês hjir it nijsberjocht.

4 novimber

Literêre jûn mei Willem Schoorstra en Jack Bottleneck: Rosmos & The Blues

Smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk! Nei de suksesfolle toernee yn de Moanne fan it Fryske Boek trede skriuwer Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck noch ien kear tegearre op mei harren programma oer de ‘blues’ yn ’e breedste sin fan it wurd. Plak: Bibleteek It Hearrenfean, fan 19.30-21.30 oere en tagong fergees! Dizze literêre jûn is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.

16 novimber

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

Fan ’t jier sil de priis útrikt wurde foar de kategory proaza. De Gysbert Japicxpriis wurdt hjoed yn Boalsert útrikt oan ien fan de fiif nominearren: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides, De Achttjin fan Aggie van der Meer, Wurk fan Elske Schotanus, Renger fan Nyk de Vries en Famke famke fan Ales S. Zandbergen. Sjoch ek by nijs.