Aginda oersjoch

19 july

Sutelaksje Warten

De allermoaiste Fryske boeken wurde dy hjoed oan de doar ta brocht yn Warten! Fan 17.30 oere oant 20.30 oere. De organisaasje is yn hannen fan Museum Warten. De Sutelaksje is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Lês der hjir mear oer.

27 july

Paardendagen Wouterswoude

Fan 25 oant en mei 27 july binne de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld mei fansels de ‘paardenmarathon’ op freed en in hiel soad oare aktiviteiten. Op sneon 27 july is de ‘boerenmarkt’, in super gesellige dei foar de hiele famylje mei û.o. in grutte merk. Ek de Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân oanwêzich. Wy sjogge jim graach!

4 augustus

Streekmerk It Flinkeboskje

Simmer yn Fryslân! Hjoed is de simmerstreekmerk op de Flinkefarm. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’ by Himmelum. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

1 septimber

Streekmerk It Flinkeboskje

Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid. De Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

8 septimber

UITinHUIS

13:00 - 17:00

Kulturele ynstellingen yn Ljouwert stelle op sneintemiddei 8 septimber harren “hûs” iepen foar it publyk. Ek de Afûk lit by UITinHUIS sjen wat sy yn ’e hûs hawwe. De Afûk winkel is de hiele middei iepen foar it publyk. Dêrneist binne der spultsjes foar de bern, in scrabble yn it Frysk, de lytskes wurde foarlêzen en fansels is Tomke der om mei elkenien op ’e foto te gean. Mear ynformaasje oer UITinHUIS fynst hjir.

9 septimber

Sutelaksje De Pein

Kuorbalferiening De Pein sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! www.kcdepein.nl

13 septimber

Akademydei

De Akademydei is de jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. Hjoed fan 13.30-17.00 oere yn it Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert. Njonken in fariearre programma is Boeken fan Fryslân is oanwêzich mei ferkeap fan in karút oan moaie Fryske boeken. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.fryske-akademy.nl.

26 septimber

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

16 oktober 20 oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.