Twa fakatueres by de Afûk!
Fryske oersetting én teäterfoarstelling fan Gozert
Nije iepeningstiden Afûk-winkel 2024

Nijs

Foar alles in ferske!

Op 1 maart ferskynt by Utjouwerij Afûk it nije ferskeboek ‘Foar alles in ferske!’ fan Clara Rullmann. It boek befettet tolve nije ferskes en ferhaaltsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. De ferskes binne makke foar gebrûk op de berne-opfang en yn de ûnderbou fan it primêr ûnderwiis, en geane oer ûnderwerpen dy’t dêr […]

It ‘fergetten wurd’ fan tongersdei 22 febrewaris is: pûlemûlkje

Alle moannen besprekt Mirjam Vellinga in bysûnder of fergetten Frysk wurd op Omrop Fryslân Radio yn it programma ‘Goeiemiddei’ mei Johan Terpstra en Diana de Groot. Hjoed wie it de beurt oan it wurd: ‘pûlemûlekje’.

Twa fakatueres by de Afûk!

De Afûk hat de ambysje om de kommende jierren noch mear minsken te berikken mei ús kursusoanbod. Dêrom sykje wy twa nije kollega’s foar de kursusorganisaasje om it team te fersterkjen. It giet om in ‘Kursusorganisator’, de spil yn de organisaasje fan ús Fryske kursussen, en in ‘Lesjouwer/materiaalûntwikkeler’, dy’t kursussen jout oan de purtikuliere en […]

Premjêre Dútske film mei Fryske ûndertitels op Memmetaaldei

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes. Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan de suksesfolle Dútske film Mittagsstunde fan regisseur Lars Jessen. De film is basearre op […]

Meindert Talma skriuwt Kadoboek foar Fryske Boekewike 2024

Meindert Talma (It Surhústerfean, 1968) skriuwt it Frysk Kadoboek 2024. Talma: “It wurdt in autobiografyske, tragykomyske novelle, dy’t him foar it grutste part ôfspilet yn Fryslân. En it kriget in frij dramatysk ein.” It Kadoboek wurdt presintearre op freed 1 novimber 2024 by de ôftraap fan it Frysk Boekefeest en is dêrnei de hiele Boekewike, […]

Earste beropssertifikaten Frysk útrikt op it mbû

Sa’n 25 studinten fan Firda krigen tongersdei 8 febrewaris in sertifikaat útrikt foar it súksesfol ôfrûnjen fan it kardiel ‘Frysk yn de beropskontekst’. Mei dat sertifikaat kinne hja by sollisitaasjes en ferfolchopliedingen oantoane op watfoar nivo sy it Frysk behearskje.

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.

Streektalen yn Fryslân

Oer it Frysk

Neist Frysk en Nederlânsk wurde yn ‘e provinsje Fryslân ek ferskate net-Fryske streektalen sprutsen, dy’t yndield wurde kinne yn twa kategoryen. Yn it foarste plak binne der de Nedersaksyske dialekten, dy’t lânseigen binne yn ‘e súdeastlike râne fan ‘e provinsje.

Tomke

Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis

Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk.

Kursus Frysk

Frije tiid

Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t […]