Fakatuere! Wy sykje in: Haad Underwiis
Nij! It Letterfretter-kwartet
Nij! Kwek kwek Minemyn - Bisteferskes

Nijs

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar juny

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 is […]

Nij ferskynd by de Afûk: it Letterfretter-kwartet

Fan it boek De Letterfretter is no ek in kwartet makke. In moai en tagelyk tige learsum spultsje! De Letterfretter is sljocht op de Fryske lûden (klinkers). Helpsto him om de wurden mei itselde lûd byelkoar te sykjen? Der binne 14 kwartetten te mietsjen fan elk 4 kaarten mei itselde lûd, lykas de ô, de […]

Kommendewei: Dwarsliggers in Appelscha

It boek Dwarsliggers in Appelscha ferskynt yn novimber 2023, mar kin no al besteld wurde foar de yntekenpriis fan € 25,-. In prachtich boek mei ferhalen en anekdoates oer dwerse minsken dy’t kleur jouwe oan de skiednis fan it reade feandoarp Appelskea. In tiidsbyld dat net allinnich (âld-)Appelskeasters oansprekke sil, mar ek foar in soad […]

Lútsen Bakker op ‘e nij winner Grut Frysk Diktee

It Grut Frysk Diktee 2023 is wûn troch Lútsen Bakker fan Grins. Foarich jier wûn er ek it diktee. Dit jier wûn er mei sân flaters it Gouden Dakje. Der diene fan ‘t jier ek fiif teams mei. Dy teams strieden tsjininoar en it bêste team bestie út teologen. It groepsgemiddelde fan ‘de tsjinners fan […]

Syds Wiersma wint de Fryske SLAM!

Dichter, skriuwer Syds Wiersma krige justerjûn yn in grôtfol kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar de measte publyksstimmen yn de finale fan de Fryske SLAM! Dêrmei waard hy de bêste Poëzijslammer fan Fryslân. Jens de Vries waard twadde.

Fakatuere! Haad Underwiis

Foar ús team Underwiis sykje wy in Haad Underwiis foar 28-36 oeren wyks. As Haad Underwiis jousto lieding oan it kreative en entûsjaste ûnderwiisteam, yn goede gearwurking mei de fjouwer projektlieders. Do bepaalst de strategyske koers fan it ûnderwiisbelied en ûnderhâldst kontakt mei de partners fan Taalplan Frysk. Wy biede dy in ôfwikseljende baan mei […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.

Winkelje

Deropút

Yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert kinst terjochte foar Fryske boeken, sawol foar folwoeksen as bern, mar ek foar kreamkadootsjes, klean en sûvenirs mei in Frysk tintsje. Boppedat binne der Frysktalige cd’d, dvd’s en games te krijen. En wa’t gek is op Tomke hat yn de winkel ek kar-út!De Afûkwinkel is te finen […]

Selsstúdzje

Kursussen Frysk foar folwoeksenen

Ast net yn de gelegenheid bist om in groepskursus te folgjen, is it ek mooglik om in selsstúdzje te dwaan. Kinst begjinne as it dy útkomt, en de lessen meitsje yn dyn eigen tempo.