Ynterview mei Lida en Hanne oer de Sipke-boekjes
Foar mei op fakânsje: it Simmerboek
Der is wer in nije heit&mem!

Nijs

Acht winners fan Rely Jorritsmapriisfraach 2024

Trije ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. Der wiene 89 ynstjoeringen ynkommen, 51 gedichten en 38 ferhalen. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei € 1.000,-. De priisútrikking sil wêze op sneon 5 oktober yn it Mammemahûs te Jellum.

Fryske boekekasten pleatst by Firda yn Snits en Drachten

Ofrûne wike binne op twa lokaasjes fan Firda boekekasten pleatst fol mei Fryske boeken en materialen. De ynhâld fan de kasten is ôfstimd op de opliedingen, de studinten kinne it materiaal brûke by de oplieding en de beropspraktyk.

De Afûkside fan sneon 6 july 2024

Elke earste sneon fan de moanne yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. De moanlikse Afûkside yn de LC en it FD stiet fol mei ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én jout nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut.

‘Sipke op ’e buorkerij’ & de oare dieltsjes *ynterview*

‘Sipke op ’e buorkerij’ is it nijste dieltsje fan Lida Dijkstra út de rige Gouden Boekjes oer Sipke en Pake Pipermûs. It boekje komt út yn oktober dit jier en is in twatalich boekje (Frysk/Nederlânsk) mei 14 strofen op rym, krekt as de oare seis dieltsjes dy’t ferskynd binne oer Sipke. Skriuwster Lida Dijkstra fertelt […]

‘It is mei sizzen net te dwaan’ – oftewol ‘Niet praten maar doen!’

Bist te fytsen of te kuierjen yn ús moaie provinsje en komst by ien fan ús 100 Rustpunten? Dan is de kâns grut datst dêr fan hjoed ôf Fryske siswizen tsjinkomst op buordsjes. Yn De Sluisfabriek yn Drachten wiene Rustpunt-eigeners oanwêzich om sels in buordsje mei in Fryske siswize op te heljen. Want de Fryske […]

Dit is de Afûk BoekeTIP10 fan july

Ek dizze moannen wer 10 titels yn de Afûk BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Streektalen yn Fryslân

Oer it Frysk

Neist Frysk en Nederlânsk wurde yn ‘e provinsje Fryslân ek ferskate net-Fryske streektalen sprutsen, dy’t yndield wurde kinne yn twa kategoryen. Yn it foarste plak binne der de Nedersaksyske dialekten, dy’t lânseigen binne yn ‘e súdeastlike râne fan ‘e provinsje.

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?

Tomke

Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis

Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk.

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.