Foarlêsbus jout startsein foar Lês-mar-foar-wiken
Frysk leare? Nije kursussen yn oktober!
Dit is de BoekeTIP10 fan septimber

Nijs

Bestseller: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard no ek yn it Frysk!

De wrâldwide bestseller ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ fan Charlie Mackesy, yn it Nederlânsk suksesfol oersetten troch Arthur Japin, is no ek yn it Frysk ferskynd, ûnder de titel: ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’. De Fryske oersetting is fan ’e hân fan de ferline jier ferstoarne dichteres […]

Lida Dijkstra’s ‘Schaduw van Toet’ wint Thea Beckmanpriis 2023

Yn juny waard bekend dat ‘Schaduw van Toet’ op de shortlist stie foar de Thea Beckmanpriis. En ôfrûne sneon wie it dan safier: de priis waard yn it Museumpark Archeon útrikt oan it beste hystoaryske jeugdboek. ‘Schaduw van Toet’ fan de Fryske auteur en eardere Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, Lida Dykstra, wûn dy priis.

Earste eksimplaren poëzijposters Dichter fan Fryslân foar Beyers Naudé

It Kristlik Gymnasium Beyers Naudé yn Ljouwert hie hjoed de eare om de earste eksimplaren fan de 6 poëzijposters fan de Dichter fan Fryslân yn ûntfanst te nimmen. De posters binne it einprodukt fan in poëzijwedstriid fan de Dichter fan Fryslân. By de offisjele oanbieding wienen ek de fiif winners fan de poëzijposter-wedstriid oanwêzich. Mei […]

Ferhaal Nationale Voorleeslunch ek wer yn it Frysk beskikber

Ek yn 2023 organisearret de Leescoalitie wer in Nationale Voorleeslunch op nasjonale âldereindei. Dy dei falt dit jier op freed 6 oktober. It ferhaal foar de Nationale Voorleeslunch is spesjaal foar dizze dei skreaun troch Ronald Giphart en is, yn gearwurking mei it projekt ‘Frysk yn ‘e soarch’ fan de Afûk ek wer beskikber yn […]

Gysbert Japicxpriis 2023 foar Jetske Bilker

De Gysbert Japicxpriis wurdt dit jier oan skriuwster Jetske Bilker takend. Se krijt de priis foar har roman Spegel en sonde. De priis wurdt op sneon 14 oktober troch deputearre Eke Folkerts útrikt. Neffens de advyskommisje hat de skriuwster mei har roman in ‘fakkundich literêr wurkstik ôflevere’. It tema demintens wurdt op oangripende wize mei […]

‘Skearing en Ynslach’ is de nijste ferhaleroman fan Bouke van der Hem

Nij ferskynd by Utjouwerij Afûk: ‘Skearing en Ynslach’ de nijste ferhaleroman fan Bouke van der Hem. Yn dit boek wurdt by biten en brokken benammen it opgroeien fan boeresoan Reinder Beetstra yn Fryslân beskreaun, syn wederwarichheden yn militêre tsjinst, it studintelibben yn Grins en de fersuterjende relaasje mei jeugdfreon Sipke.

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Tomke

Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis

Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk.

Kursus Frysk

Frije tiid

Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t […]

Winkelje

Deropút

Yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert kinst terjochte foar Fryske boeken, sawol foar folwoeksen as bern, mar ek foar kreamkadootsjes, klean en sûvenirs mei in Frysk tintsje. Boppedat binne der Frysktalige cd’d, dvd’s en games te krijen. En wa’t gek is op Tomke hat yn de winkel ek kar-út!De Afûkwinkel is te finen […]