Foto: Linus Harms
Projekten

Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

25 septimber 2019
De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ‘t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Aggie van der Meer ûntfangt de priis foar har hiele oeuvre. De advyskommisje prizet de skriuwster om har echte, minsklike ferhalen. Op sneon 16 novimber wurdt de priis útrikt yn de Martinitsjerke in Boalsert.