In het middelbaar beroepsonderwijs wordt het vak Fries aangeboden als keuzedeel, onder de titel Frysk yn dyn Berop. In de les wordt ingegaan op de Friese taal in de context van beroepen. Uit de praktijk is de vraag naar werknemers die het Fries beheersen vrij groot. Maar steeds minder jongeren kunnen zich redden met het Fries. Daarom hebben de ROC's Friese Poort, Friesland College en Nordwin College  een samenwerkingsverband opgezet om het Fries als vak aan te bieden. Het keuzedeel voor de sector Zorg & Welzijn is klaar. Voor de sectoren Handel & Economie en Groen & Techniek zijn modules in ontwikkeling.

Invulling van het vak Fries op het mbo

Fries wordt een belangrijk vak op mbo-scholen in Friesland. In de sectoren Zorg & Welzijn van ROC Friese Poort en het Friesland College kunnen studenten kiezen voor het zogeheten keuzedeel Fries. Dat keuzedeel neemt 15% van de opleiding, wat neerkomt op 240 studie-uren, in beslag.

 

Doorgaande leerlijn leermiddelen

De leermiddelen voor Frysk yn dyn berop zijn gemaakt in samenwerking met de Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, Cedin en Afûk. Het lespakket valt in de serie van de methodes Fries voor het voortgezet onderwijs (Searje 36) en het primair onderwijs (Spoar 8). Via registratie door de docent krijgen studenten toegang tot het lespakket Frysk yn dyn berop en de educatieve taalgames. Het is als onderdeel van het Edufrysk-platform te gebruiken op pc’s/laptops, tablets en smartphones. Voor meer informatie neem je contact op met ynfo@afuk.frl.

Ook interessant

Praat mar Frysk heeft grappige, humoristische, interessante en poëtische  bijdragen om kennis te maken met het Fries. Voor studenten in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zijn boeken beschikbaar om te lezen voor de lijst, speciaal geschreven voor deze doelgroep.

(Link?)

Toetsing en evaluatie

Om de ontwikkeling van studenten beter te kunnen volgen, is het Evaluatiesysteem Fries Grip samengesteld. Vanuit Grip zijn er voor het MBO verschillende instrumenten beschikbaar:
– leesbegripstoetsen
– de diagnostische Frisiatoets
– observatie-instrumenten
Alle evaluatie-instrumenten zijn, net als het lesmateriaal, gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (referentiekader Fries/rrF). Op deze manier kunnen scholen bijhouden welke domeinen en taaldoelen er behandeld worden.