De Afûk ontwikkelt inspirerend lesmateriaal in en over het Fries voor het basisonderwijs. Wij doen dat in samenwerking met divers partners en in opdracht van de provincie Fryslân binnen het Taalplan Frysk 2030. Al het onderwijsmateriaal is op één plaats te vinden én te bestellen via de webshop van Taalplan Frysk.

Lês-mar-foar-wiken

Elk jaar in september worden de Lês-mar-foar-wiken (Lees-maar-voor-weken) georganiseerd. In die periode wordt in het voorschools onderwijs, het basisonderwijs en via de bibliotheken extra aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van 2 t/m 8 jaar zo vaak mogelijk in het Fries voorgelezen worden. Meer

Spoar 8

Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal in het basisonderwijs. In een digitale leeromgeving leren kinderen op thematische wijze Fries verstaan, spreken, lezen en schrijven. Altijd in ‘functionele taalsituaties’, want juist op de momenten dat je bijvoorbeeld iets uit wilt leggen of de weg wilt vragen, krijgt taal betekenis. Meer

Boekenkisten

Ontvang voor een periode van twee weken een boekenkist op school met de nieuwste Friese kinderboeken voor onder-, midden- en bovenbouw. Bekijk de boeken en schaf ze aan als ze de moeite waard zijn. De boekenkist wordt gratis gebracht en weer opgehaald door de Afûk. Meer

Kinderboekenambassadeur

Friesland heeft al sinds 2020 zijn eigen Kinderboekenambassadeur. De eerste Kinderboekenambassdeur was Lida Dijkstra. Sinds januari 2023 is Tialda Hoogeveen de Kinderboekenambassadeur en zij zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden. En het mooie is dat zij ook bij jullie langs kan komen. Zo'n bezoek is helemaal gratis. Meld jullie school, bibliotheek of andere organisatie hier aan! Meer

Toetsing en evaluatie

Grip biedt diverse evaluatieinstrumenten, die leerkrachten in en naast Spoar 8 kunnen gebruiken om de Friese taalontwikkeling te volgen. Het referinsjeramt Frysk (rrF) is hierbij het uitgangspunt. Meer

De Friese canon: 11en30.nu

De koe, de terp van Hegebeintum, en Domela en Piter Jelles. Zomaar drie van de 11&30 (41) vensters van de Canon van Friesland. De Friese canon is ontwikkeld naar aanleiding van de Nederlandse canon. Het project bouwt de vensters van de Nederlandse canon uit met Friese aspecten, geeft verdieping en biedt specifieke vensters voor de Friese geschiedenis. Meer

Taalplan Frysk 2030

Met het Taalplan Frysk investeren wij in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en op alle onderwijsniveau’s. Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk dan op www.taalplan.frl.

Evaluaasjesysteem Frysk

–        Evaluaasjesysteem Frysk